Brannstasjon Brannstasjon

objekttype

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

Base for brannvesenets kjøretøy, utstyr og personell.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
anleggID Referansenummer i DSBs interne database Integer 0..1
brannstasjon Navn på brannstasjon CharacterString 1..1
brannvesen Navn på brannvesenet som stasjonen tilhører CharacterString 1..1
stasjonstype Klassifisering ut fra stasjonens status i brannvesenet Stasjonstype (kodeliste) 1..1
kasernert Klassifisering ut fra om det er brannmannskaper på vakt på stasjonen Kasernert (kodeliste) 1..1
GenerelleEgenskaper
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Date 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO Date 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 2 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Punkt 1..1
ANLEGGID Integer 5 0..1
BRANNSTASJON CharacterString 100 1..1
BRANNVESEN CharacterString 100 1..1
STASJONSTYPE Stasjonstype 1..1
KASERNERT Kasernert 1..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato Date
oppdateringsdato Date
opphav CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
informasjon CharacterString
posisjon Punkt
anleggID Integer
brannstasjon CharacterString
brannvesen CharacterString
stasjonstype Stasjonstype
kasernert Kasernert

Vis Brannstasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Stasjonstype 1 ..1
Kasernert 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Brannstasjon supertype GenerelleEgenskaper