RprOmråde

objekttype

Kartverket Gyldig

område for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1 sjette ledd, eller pbl. § 6-2)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
kommune entydig kode for kommune Kommunenummer (kodeliste) 1..1
generellrestriksjon rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer og byggeforbud (pbl. 1985 §§ 17-1 og 17-2) Generellrestriksjon (kodeliste) 1..1
ikrafttredelsesdato dato for ikrafttredelse av planer (pbl. 1985 §§ 18, 19-1 sjette ledd, 20-1 andre ledd, 22 og 28-2, samt pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13) Date 1..1
planretningslinjerStrandsone Klassifisering av strandsoner iht. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2, samt § 1-8. NpPlanretningslinjerStrandsone (kodeliste) 1..1
arealplanId entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd) NasjonalArealplanId (datatype) 1..1
- administrativEnhet entyding identifikasjon av administrativ enhet Landskode (kodeliste) 1..1
- planidentifikasjon entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1 sjette ledd, § 20-1 andre og femte ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9 andre og sjette ledd) CharacterString 1..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt CharacterString 0..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Flate Flate 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
GENRESTR Generellrestriksjon 3 1..1
IKRAFT Date 1..1
NpPlanretningslinjerStrandsone 1..1
NasjonalArealplanId 1..1
LINK CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
datauttaksdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
område Flate
kommune Kommunenummer
generellrestriksjon Generellrestriksjon
ikrafttredelsesdato Date
planretningslinjerStrandsone NpPlanretningslinjerStrandsone
arealplanId NasjonalArealplanId
link CharacterString

Vis RprOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Generellrestriksjon 1 ..1
Date 1 ..1
NpPlanretningslinjerStrandsone 1 ..1
NasjonalArealplanId 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning RprGrense 0..* RprOmråde
assosiasjon fiktivdelelinjeavgrensning FiktivDelelinje 0..* RprOmråde
arv subtype RprOmråde supertype GenerelleEgenskaper