NpPlanretningslinjerStrandsone NPPLANRETNLSTRANDSONE

kodeliste

Kartverket Gyldig

Klassifisering av strandsoner iht. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kystkommunene i Oslofjordregionen 1
Andre områder der presset på arealene er stort 2
Områder med mindre press på arealene 3
Verdi Navn Beskrivelse
Kystkommunene i Oslofjordregionen
Andre områder der presset på arealene er stort
Områder med mindre press på arealene
Name Type Description Code value
Kystkommunene i Oslofjordregionen <undefined>
Andre områder der presset på arealene er stort <undefined>
Områder med mindre press på arealene <undefined>

Vis NpPlanretningslinjerStrandsone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1