Kirkebygg

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Utkast

objekttype som beskriver kirkebygget ved hjelp av egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon plassering av institusjon Punkt 1..1
bygningsId id som identifiserer kirkebygget Integer 1..1
bygningsnavn navn til kirkebygget CharacterString 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
bygningsgruppe hvilke bygninger som er kirker etter loven eller andre kategorier Bygningsgruppe (kodeliste) 1..1
bygningskode bygningskode for kirkebygget Integer 0..1
vegadresse vegadresse til kirkebygget Vegadresse (datatype) 0..1
- adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 0..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
kommune kommune som kirkebygget ligger i. CharacterString 1..1
fylkesnummer fylkesnummer til fylket som kirkebygget ligger i. nummereringen er i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Fylkesnummer 1..1
fylke navn på fylke som kirkebygget ligger i. CharacterString 1..1
forvalterinformasjon informasjon om forvalter av kirkebygget Forvalterinformasjon (datatype) 0..1
- orgNummerForvalter organisasjonsnummer til forvalter av kirkebygget Integer 0..1
- forvalternavn navn til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
- telefonnummer telefonnummer til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
- internettAdresse e-postadresse til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
eierinformasjon informasjon om eier av kirkebygget Eierinformasjon (datatype) 0..1
- orgNummerEier organisasjonsnummer til eier av kirkebygget Integer 0..1
- eiernavn navn til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
- telefonnummer telefonnummer til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
- internettAdresse e-postadresse til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
vernestatus informasjon angående vernestatus til kirkebygget CharacterString 0..1
godkjentKapasitet antall personer kirkebygget er godkjent for. Integer 0..1
hovedmateriale hovedmateriale som kirkebygget er utført i. CharacterString 0..1
gab GAB-registeret, forkortelse for grunneiendom, adresse og bygnings-registeret. Real 0..1
GenerelleEgenskaperKirkebygg
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten CharacterString 1..1
geodataprodusent organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 0..1
- H-MÅLEMETODE MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
EIER CharacterString 51 1..1
PRODUSENT CharacterString 50 1..1
POSISJON Punkt 1..1
BYGNINGSID Integer 4 1..1
BYGNINGSNAVN CharacterString 50 1..1
Identifikasjon 1..1
BYGNINGSGRUPPE Bygningsgruppe 50 1..1
BYGNINGSKODE Integer 9 0..1
Vegadresse 0..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
FYLKESNUMMER Fylkesnummer 4 1..1
FYLKESNAVN CharacterString 50 1..1
FORVALTERINFORMASJON Forvalterinformasjon 100 0..1
EIERINFORMASJON Eierinformasjon 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 1..1
VERNESTATUS CharacterString 50 0..1
GODKJENTKAPASITET Integer 4 0..1
HOVEDMATERIALE CharacterString 3 0..1
GAB Real 14.4 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
geodataeier CharacterString
geodataprodusent CharacterString
posisjon Punkt
bygningsId Integer
bygningsnavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon
bygningsgruppe Bygningsgruppe
bygningskode Integer
vegadresse Vegadresse
kommune CharacterString
fylkesnummer Fylkesnummer
fylke CharacterString
forvalterinformasjon Forvalterinformasjon
eierinformasjon Eierinformasjon
kommunenummer Kommunenummer
vernestatus CharacterString
godkjentKapasitet Integer
hovedmateriale CharacterString
gab Real

Vis Kirkebygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Bygningsgruppe 1 ..1
Integer 0 ..1
Vegadresse 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Forvalterinformasjon 0 ..1
Eierinformasjon 0 ..1
Kommunenummer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kirkebygg supertype GenerelleEgenskaperKirkebygg