GenerelleEgenskaperKirkebygg

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Utkast

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten CharacterString 1..1
geodataprodusent organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet 1..1
EIER CharacterString 51 1..1
PRODUSENT CharacterString 50 1..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet
geodataeier CharacterString
geodataprodusent CharacterString

Vis GenerelleEgenskaperKirkebygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kirkebygg supertype GenerelleEgenskaperKirkebygg