Søket gav 733 treff

AdresseTilgjengeligForAlle_20200501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Eier: Kartverket

Gyldig

4.6


Akvakulturlokaliteter produktspesifikasjon

Akvakulturlokaliteter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Fiskeridirektoratet\Akvakulturlokaliteter

Eier: Fiskeridirektoratet

Gyldig

20210501


Ankringsforhold produktspesifikasjon

Datamodell for Ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Ankringsforhold

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Ankringsområder produktspesifikasjon

Datamodell for Ankringsområder. Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Gyldig

20230531


Arealbruk produktspesifikasjon

Modell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk

Eier: Statistisk sentralbyrå

Gyldig

20170515


Arealbruk produktspesifikasjon

Datamodell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\SSB\Arealbruk

Eier: Statistisk sentralbyrå

Gyldig

20230701


Arealressurskart - AR50 produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen beskriver datasettet AR50 – Arealressurskart for målestokk 1:50 000. Dette er et landsdekkende datasett som viser hovedtyper av arealressurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 000 til 1:100 000. AR50 fremstilt ved en generalisering av FKB-AR5 under tregrensa og tolking av satellittbilder over tregrensa. For klassifisering av treslag har det tillegg har det vært benyttet N50 skog uten registrert treslag der det ikke finnes AR5. Figurer som er mindre enn 15 dekar vises ikke på kartet, men blir slått sammen med tilgrensende områder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Arealressurs\Arealressurskart - AR50

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Gyldig

20220523


Banenettverk produktspesifikasjon

Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Bane NOR\Banenettverk

Eier: Bane NOR

Gyldig

1.0


Barnehager produktspesifikasjon

oversikt over og informasjon om barnehager i Norge

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager

Eier: Kartverket

Gyldig

20171201


Barnehager produktspesifikasjon

oversikt over og informasjon om barnehager i Norge

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager

Eier: Kartverket

Gyldig

20210801


Barnetråkk - aggregert produktspesifikasjon

Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk - aggregert

Eier: Kartverket

Gyldig

20230901


Barnetråkk produktspesifikasjon

Datamodell for Barnetråkk. Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk

Eier: Kartverket

Gyldig

20221001


Bergrettigheter produktspesifikasjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) gir rettigheter til undersøkelse og utvinning av statens mineraler, som bestemt gjennom lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven). Dette datasettet viser hvor DMF har gitt godkjente rettigheter til å søke etter og utvinne statens mineraler. Begge rettigheter bestemmes ved lov og forskrift som rettvinklede firkanter av en bestemt størrelse. Disse rettighetene er i utgangspunktet ikke konforme med eiendomsgrenser, og denne standarden inneholder ikke knytninger til teiger eller teiggrenser fra Matrikkelen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Direktoratet for mineralforvaltning\Bergrettigheter

Eier: Direktoratet for mineralforvaltning

Gyldig

20160914


Brannalarmsentraler produktspesifikasjon

Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 24 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og ulykker på vegne av landets brannvesen. Sentralene er stedfestet til bygning.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannalarmsentraler

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20171010


Brannstasjoner produktspesifikasjon

Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20160315


Bunnfellingsområder produktspesifikasjon

Datamodell for Bunnfellingsområder. Datasettet viser utvalgte områder fra datasettet Bunnsedimenter (kornstørrelse) der de kartlagte bunntypene tyder på rolige avsetningsforhold med lite strøm.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnfellingsområder

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.0


Byggeforbudssoner produktspesifikasjon

Datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statnett\Byggeforbudssoner

Eier: Statnett

Gyldig

20190601


Bunnsedimenter dannelse produktspesifikasjon

viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bunnsedimenter dannelse

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Gyldig

1.1


Eksplosivanlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyldig

20170303


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Elveg-test\Elveg 2.0

Eier: Kartverket

gyldig

2.0.2