Arealbruk

Statistisk sentralbyrå Gyldig 20230701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for å beskrive arealbruksdatasettet SsbArealbruk

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SsbArealbruk/20230701

Viser treff 1 - 14 av 14


SsbArealbrukFlate objekttype

Et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til SSBs Klassifisering av arealer til statistikkformål -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with Statistics Norway's Classification of land use and land cover


Fellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagomåde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer. Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. URI til ekstern kodeliste: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer?page=2


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


SsbArealbrukUnderklasse kodeliste

Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb


SsbArealbrukKilde kodeliste

Beskriver kildene som er brukt for å avgrense arealfiguren.


SsbArealbrukHovedklasse kodeliste

Arealstatistikk - Fullstendig kodeliste finnes her: http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8372002&Language=nb