Ankringsområder

Kystverket Gyldig 20230531

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Ankringsområder. Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Ankringsomrader/20230531

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F38AA305_F8D8_4605_84BC_60C776D1BC41

Viser treff 1 - 20 av 20Ankringsområdegrense objekttype

Grense for områder som benyttes av nyttefartøy til ankring.


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


RiggområdeISjø objekttype

Områder som benyttes av større offshore konstruksjoner for utbedring eller andre nødvendige opphold.


AnkringsområdeForSjøtransport objekttype

Områder som benyttes av nyttefartøy til ankring.


Opplagsområdegrense objekttype

Grense for områder som benyttes av nyttefartøy til opplag.


OpplagsområdeForSjøtransport objekttype

Områder som benyttes av nyttefartøy til opplag.


Riggområdegrense objekttype

Grense for områder som benyttes av større offshore konstruksjoner for utbedring eller andre nødvendige opphold.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Opplagklasse kodeliste

Hvilken klassifisering opplagsområdet har ift. bruk.


Målemetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.


Ankringsklasse kodeliste

Hvilken klassifisering ankringsområdet har ift. bruk.


Riggklasse kodeliste

Hvilken klassifisering riggområdet har ift. bruk.