RiggområdeISjø

objekttype

Kystverket Gyldig

Områder som benyttes av større offshore konstruksjoner for utbedring eller andre nødvendige opphold.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Stedlig representasjon av riggområdet. GM_Surface () 1..1
riggNavn Navn på riggområde. CharacterString 1..1
riggId Kystverkets ID som er unik for alle «riggområder for sjøtransporten». Fire siffer der første siffer viser til losoldermannskap CharacterString 1..1
riggKlassifisering Klassifisering der verdi 1 er høyeste verdi, 3 er laveste. Riggklasse (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet: https://data.geonorge.no/sosi/samferdsel/ankringsomrader CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkluderer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode Målemetode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss. Målemetode (kodeliste) 1..1
datafangstdato Dato for første gang et område er registrert. DateTime 1..1
oppdateringsdato Dato for publisering av siste versjon av det aktuelle området. DateTime 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 2 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..*
AREAL GM_Surface 1..1
RIGG_NAVN CharacterString 60 1..1
RIGG_ID CharacterString 5 1..1
RIGGKLASSIFISERING Riggklasse 1 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
kommune Kommunenummer (kodeliste)
område GM_Surface
riggNavn CharacterString
riggId CharacterString
riggKlassifisering Riggklasse

Vis RiggområdeISjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Riggklasse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon RiggområdeISjø avgrensesAvRiggområdegrense Riggområdegrense 0..*
arv subtype RiggområdeISjø supertype Fellesegenskaper