Samferdsel generell 4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: standarden inneholder objekttyper som ikke er dekket opp av vegnett, vegsituasjon, bane eller noen av de andre fagområde-standardene som omhandler samferdsel. Objekttyper som er felles for alle fagområdene er også plassert her

Viser treff 1 - 13 av 13
Snøscooterløype objekttype

merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen -- Definition -- marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor


RuteGenerell objekttype

rute for ferdsel generelt -- Definition -- route for general ??traffic/travel


AnnenBåtrute objekttype

båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry


Flyrute objekttype

fast strekning for flygning med fly -- Definition -- permanent airplane route


Helikoptertrasé objekttype

trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland -- Definition -- route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.


Lysløype objekttype

løypetrasé som har belysning -- Definition -- trail route with lighting


Samferdselsknutepunkt objekttype

representerer knutepunkt for overgang mellom ulike samferdselsformer -- Definition -- represents hubs for transfer between different means of transportation


Barmarksløype objekttype

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor


SnøscooterløypeType kodeliste

ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i "Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag" -- Definition - - various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the "Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses"


BarmarksløypeType kodeliste

type barmarksløyper -- Definition - - type of snowless ground trail