Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B9DF3C65_183B_4c5a_9E89_B318573D78F8;Samlemodell;;diagram;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_48FAD36F_B5CF_47e3_A9CD_248189B132AA;Pakkeavhengighet;;diagram;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_1F5BA0EA_A66F_480e_A2F1_FD019615EADF;Ruter_i_lufta;;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;Snøscooterløype;merka løyper for kjøring med snøskuter, åpne for allmennheten. Løypene hjemlet ved forskrifter gitt av Fylkesmannen -- Definition -- marked trails for snow scooter driving, open to the general public. Trails founded on the regulations laid down by the County governor;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_4A16AE49_7717_4c4f_A136_D7DE514ABD72;RuteGenerell;rute for ferdsel generelt -- Definition -- route for general ??traffic/travel;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_51323905_DAD6_4f61_AF47_8F3D9FE13E3F;AnnenBåtrute;båtrute som ikke kan karakteriseres som passasjer- eller bilferje -- Definition -- boat route which cannot be characterised as passenger ferry or car ferry;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_8580086C_F5B6_4526_B3A0_0404A3C2934C;Flyrute;fast strekning for flygning med fly -- Definition -- permanent airplane route;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_8C6B0221_B561_4169_8A35_529E112C6942;Helikoptertrasé;trafikkrute for helikoptertrafikk mellom oljeinstallasjoner og fastland -- Definition -- route for helicopter traffic between oil installations and the mainland.;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_CF3A77EC_8A81_4802_9937_5CF3A93E3D9F;Lysløype;løypetrasé som har belysning -- Definition -- trail route with lighting;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_D664A2AF_9CE2_4319_B4FA_0F589B5DDA3B;Samferdselsknutepunkt;representerer knutepunkt for overgang mellom ulike samferdselsformer -- Definition -- represents hubs for transfer between different means of transportation;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;Barmarksløype;tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen -- Definition -- traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor;objekttype;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_73931301_607A_448d_AD76_9CF05B99952B;SnøscooterløypeType;"ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i ""Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"" -- Definition - - various types of snowscooter trails which are allowed pursuant to the ""Regulations relating to the use of motorised vehicles on uncultivated land and on frozen watercourses""";kodeliste;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_DA204CB1_0FD3_4aa4_99BC_984DCAF1D98B;BarmarksløypeType;type barmarksløyper -- Definition - - type of snowless ground trail;kodeliste;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5 EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;løypetype;ulike typer snøskuterløyper som tillates med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter -- Definition -- various types of snowscooter routes that can be used pursuant to the Act relating to motor traffic on uncultivated land and in watercourses with regulations;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Snøscooterløype EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;merking;rute eller løype er merket, eller evt. type merking -- Definition -- route or track is marked, or type of marking Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Snøscooterløype EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;åpnesDato;dato for når en løype tidligst kan åpnes/benyttes Merknad: datoen inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. -- Definition -- earliest date on which a track may be opened/be used Note: the date includes designated date, i.e. from and including. ;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Snøscooterløype EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;stengesDato;dato for når en løype senest må stenges/ ikke benyttes Merknad: dato inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. -- Definition -- latest date on which a track must be closed down/not in use Note: date includes designated date, i.e. from and including.;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Snøscooterløype EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;følger;type trase løypen følger -- Definition -- type of route the track follows Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Snøscooterløype EAID_2A65E3CA_273F_436c_A1E2_5C1C364BB152;vedlikeholdsansvarlig;institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av området -- Definition -- institution or others responsible for maintenance of area;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Snøscooterløype EAID_4A16AE49_7717_4c4f_A136_D7DE514ABD72;lineærPosisjon;;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\RuteGenerell EAID_4A16AE49_7717_4c4f_A136_D7DE514ABD72;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\RuteGenerell EAID_4A16AE49_7717_4c4f_A136_D7DE514ABD72;navn;navn på rute;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\RuteGenerell EAID_D664A2AF_9CE2_4319_B4FA_0F589B5DDA3B;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Samferdselsknutepunkt EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;merking;rute eller løype er merket, eller evt. type merking -- Definition -- route or track is marked, or type of marking Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;åpnesDato;dato for når en løype tidligst kan åpnes/benyttes Merknad: datoen inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. -- Definition -- earliest date on which a track may be opened/be used Note: the date includes designated date, i.e. from and including. ;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;stengesDato;dato for når en løype senest må stenges/ ikke benyttes Merknad: dato inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. -- Definition -- latest date on which a track must be closed down/not in use Note: date includes designated date, i.e. from and including.;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;følger;type trase løypen følger -- Definition -- type of route the track follows Kommentar-tillegg;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;vedlikeholdsansvarlig;institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av området -- Definition -- institution or others responsible for maintenance of area;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;hjemmelsgrunnlag;URL-adresse under www.lovdata.no til lov/forskrift som kjøring langs løypa er hjemlet i -- Definition -- URL address on www.lovdata.no for act/regulations that driving along the trail is founded on;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype EAID_E80AA158_9C6E_4f43_B23F_4B2995EA373B;løypetype;type løype -- Definition -- type of track;egenskap;4.5;Tilbaketrukket;Samferdsel generell 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Samferdsel generell\Samferdsel generell 4.5\Barmarksløype