Reindrift - Siidaområde

Norsk institutt for bioøkonomi Gyldig 20171115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet avgrenser siidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida er en gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer. Det finnes sommersiidaer, vintersiidaer og helårssidaer. De siste årene har det vært i underkant av 100 sommersiidaer, og om lag 150 vintersiidaer i det samiske reinbeiteområdet. En siida består av en eller flere siidaandeler, hvor hver siidaandel har en ansvarlig leder.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Siidaomrade/20171115/

Viser treff 1 - 14 av 14


Siidaområde objekttype

gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer (RDL§51) Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. Kan variere, også delt mellom sommer-, vinter- og helårssiida. -- Definition -- area unit used by grazing group


SiidaområdeGrense objekttype

avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Siidatype kodeliste

Inndeling av type Siida i tre klasser etter årstid


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen