Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_CF57A6C6_6DB6_4c03_A32D_1F28994985E6;Produktspesifikasjon Siidaområde;;diagram;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_1D22547A_B873_493d_A46E_E48077C5693C;Pakkerealisering;;diagram;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_910DCB50_8391_46e8_BAE1_D75F143847E9;Realiseringer fagområde;;diagram;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_9FEA0288_9204_4932_830D_A3A4B8C2B1ED;Realiseringer SOSI-objekt;;diagram;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_DAD4F2D6_EA07_4955_8F23_C0E1E680D319;Datatyper og kodelister;;diagram;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_0C529F1C_C33F_46f1_B0CC_AC083952FB99;Siidaområde;"gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer (RDL§51) Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. Kan variere, også delt mellom sommer-, vinter- og helårssiida. -- Definition -- area unit used by grazing group";objekttype;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_BCCC9F6F_0C10_482e_9737_6E8521BEC08E;SiidaområdeGrense;avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area;objekttype;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_32679D0F_A096_4f8e_B938_9B4AAA936A17;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_7410240C_54C2_46a0_8F41_642354914578;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_BAB9C3BF_ED48_42de_AAC3_65BD9CE38CFB;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_80784AAF_6DF9_4066_B074_37533EE3C64C;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_A201BAC7_2502_4b95_9D3C_83ED22EED249;Siidatype;Inndeling av type Siida i tre klasser etter årstid;kodeliste;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_C014E4AB_F2BA_4eb5_98AB_09BA83D3ECF4;Synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;kodeliste;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde EAID_0C529F1C_C33F_46f1_B0CC_AC083952FB99;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Siidaområde EAID_0C529F1C_C33F_46f1_B0CC_AC083952FB99;områdenavn;navn på siida området;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Siidaområde EAID_0C529F1C_C33F_46f1_B0CC_AC083952FB99;siidatype;Inndeling av type Siida i tre klasser etter årstid;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Siidaområde EAID_32679D0F_A096_4f8e_B938_9B4AAA936A17;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Posisjonskvalitet EAID_32679D0F_A096_4f8e_B938_9B4AAA936A17;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Posisjonskvalitet EAID_32679D0F_A096_4f8e_B938_9B4AAA936A17;synbarhet;hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Posisjonskvalitet EAID_7410240C_54C2_46a0_8F41_642354914578;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Identifikasjon EAID_7410240C_54C2_46a0_8F41_642354914578;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Identifikasjon EAID_BAB9C3BF_ED48_42de_AAC3_65BD9CE38CFB;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Kopidata EAID_BAB9C3BF_ED48_42de_AAC3_65BD9CE38CFB;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Kopidata EAID_BAB9C3BF_ED48_42de_AAC3_65BD9CE38CFB;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Kopidata EAID_BCCC9F6F_0C10_482e_9737_6E8521BEC08E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\SiidaområdeGrense EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper EAID_D3BF35EC_480F_46cf_9274_631F12A5D818;verifiseringsdato;dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI;egenskap;20171115;Gyldig;Reindrift - Siidaområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Reindrift\2017\Reindrift - Siidaområde\Fellesegenskaper