Rein-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år

Viser treff 1 - 5 av 5

Reindriftsanleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing


ReindriftSesongområde kodeliste

identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.


ReinbeiteområdeID kodeliste

identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area


ReinbeitedistriktID kodeliste

identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district


ReinbeitebrukerID kodeliste

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area