NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 301 - 384 av 384

Trafikkdeler pakke

Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler

Ukjent

2.17


Trafikkindeks pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks

Ukjent

2.17


Trafikklomme pakke

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme

Ukjent

2.17


Trafikkmengde pakke

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde

Ukjent

2.17


Trafikkmengde, kjørefelt pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt

Ukjent

2.17


Trafikkregistreringsstasjon pakke

Angir punkt for registrering av trafikkdata

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon

Ukjent

2.17


Trafikkreguleringer pakke

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer

Ukjent

2.17


Trafikkspeil pakke

Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil

Ukjent

2.17


Trafikkstasjon pakke

Trafikkstasjon

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon

Ukjent

2.17


Trafikkulykke pakke

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke

Ukjent

2.17


Trafikkøy pakke

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy

Ukjent

2.17


Trafo pakke

Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo

Ukjent

2.17


Transportlenke pakke

Representerer et objekt ved utskrift til EL-veg

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke

Ukjent

2.17


Trapp pakke

Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp

Ukjent

2.17


Trekkekum pakke

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum

Ukjent

2.17


Trekkerør/kanal pakke

Rør eller kanal for trekking av kabel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal

Ukjent

2.17


Trær pakke

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær

Ukjent

2.17


TS-inspeksjon pakke

Oversikt og status for TS-inspeksjoner

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon

Ukjent

2.17


Tunnel pakke

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel

Ukjent

2.17


Tunnelløp pakke

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp

Ukjent

2.17


Tunnelløp uten trafikk pakke

Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk

Ukjent

2.17


Tunnelovervåkning pakke

Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning

Ukjent

2.17


Tunnelport pakke

Port som kan avstenge et tunnelløp

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport

Ukjent

2.17


Tunnelportal pakke

Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129))

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal

Ukjent

2.17


Tunnelsjakt pakke

Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt

Ukjent

2.17


Turistveg pakke

Strekning der vegen har status "Turistveg" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg

Ukjent

2.17


Tverrprofil pakke

Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil

Ukjent

2.17


Ulykkesinvolvert enhet pakke

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet

Ukjent

2.17


Ulykkesinvolvert person pakke

Personer involvert i trafikkulykke.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person

Ukjent

2.17


Ulykkespunkt pakke

Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt

Ukjent

2.17


Ulykkesstrekning pakke

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning

Ukjent

2.17


Ulykkesstrekning, egendefinert pakke

En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert

Ukjent

2.17


Undergang pakke

Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang

Ukjent

2.17


Undergrunn pakke

Angir hvilken undergrunn vegen hviler på

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn

Ukjent

2.17


UPS pakke

Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS

Ukjent

2.17


Utemøbler pakke

Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler

Ukjent

2.17


Vann- og frostsikring pakke

Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring

Ukjent

2.17


Vannhåndteringsanlegg pakke

System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg

Ukjent

2.17


Vannstandsmåler pakke

Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler

Ukjent

2.17


Variabelt skilt pakke

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt

Ukjent

2.17


Veganlegg pakke

Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg

Ukjent

2.17


Vegavdeling pakke

Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger (uoff).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling

Ukjent

2.17


Vegbom pakke

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom

Ukjent

2.17


Vegbredde pakke

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde

Ukjent

2.17


Vegbredde, beregnet pakke

Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet

Ukjent

2.17


Vegdekke pakke

Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke

Ukjent

2.17


Vegdekke, flatelapping pakke

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping

Ukjent

2.17


Vegdekke, fresing pakke

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing

Ukjent

2.17


Vegdekke, sporfylling pakke

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling

Ukjent

2.17


Vegdekkeklasse pakke

Angir hvilken vegdekkeklasse gitt vegstrekning tilhører. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse

Ukjent

2.17


Vegfunksjon pakke

Angir vegfunksjon

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon

Ukjent

2.17


Vegkommentar pakke

Kommentar rettet mot et konkret sted på vegen .

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar

Ukjent

2.17


Vegkryss pakke

Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss

Ukjent

2.17


Vegliste, vedlegg pakke

Vedlegg til vegliste. For intern bruk i forbindelse med utarbeiding av veglister.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg

Ukjent

2.17


Vegmerkingsparsell (test) pakke

Strekning til bruk i utarbeidelse av hovedplaner for vegoppmerking

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmerkingsparsell (test)

Ukjent

2.17


Vegminne pakke

objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne

Ukjent

2.17


Vegmyndighet kan bli endret pakke

Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmyndighet kan bli endret

Ukjent

2.17


Vegnettsrestriksjon (test) pakke

For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test)

Ukjent

2.17


Vegnormalstrekning pakke

En vegstrekning med krav til ulike parametre som gir definerte enhetlige vegnormalstrekninger. Tidligere register 40-Vegnormal i VDB. Tilstandsanalyse ( TAV )

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning

Ukjent

2.17


Vegoppmerking, forsterket pakke

Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket

Ukjent

2.17


Vegoppmerking, langsgående pakke

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående

Ukjent

2.17


Vegoppmerking, tverrgående pakke

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående

Ukjent

2.17


Vegreferanse pakke

Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse

Ukjent

2.17


VegROS pakke

Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS

Ukjent

2.17


Vegskulder/Vegkant pakke

Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant

Ukjent

2.17


Vegsperring pakke

Angir at veg er fysisk sperret.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring

Ukjent

2.17


Vegstandard pakke

Angir standard på vegstrekning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard

Ukjent

2.17


Vegstengning pakke

Informasjon om periodevis stengning av veg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning

Ukjent

2.17


Vegsystem pakke

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem

Ukjent

2.17


Vekt pakke

Instrument for å foreta vektkontroll av tyngre kjøretøy.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt

Ukjent

2.17


Ventilasjonsanlegg pakke

Anlegg for å ventilere f.eks tunneler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg

Ukjent

2.17


Vertikaldren pakke

Område hvor det er installert vertikaldren for å påskynde setninger. Benyttes vanligvis under fyllinger, og bør kombineres med forbelastning med overhøyde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren

Ukjent

2.17


Vifte/Ventilator pakke

Vifte for å ventilere tunneler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator

Ukjent

2.17


Viltfare pakke

Strekninger som er skiltet med viltfare

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare

Ukjent

2.17


Viltskremmere/varslere pakke

Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere

Ukjent

2.17


Vindmåler pakke

Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler

Ukjent

2.17


Vinterdriftsklasse pakke

Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111))

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse

Ukjent

2.17


Vinterdriftsstrategi pakke

Angir hvilken strategi det skal være i forhold til vinterdrift på strekningen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi

Ukjent

2.17


Vlenkeid pakke

Unik ident på veglenker innenfor en kommune, uavhengig av vegkategori eller vegstatus

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid

Ukjent

2.17


Voll pakke

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll

Ukjent

2.17


Værrelatert strekning pakke

Gir informasjon om hvilken værstasjon (tilhørende DNMI) gitt strekning er knyttet til. Tidligere register 33 Målestasjon i VDB

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning

Ukjent

2.17


Værstasjon pakke

Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon

Ukjent

2.17


Værutsatt veg pakke

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under "Tilleggsinformasjon"

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg

Ukjent

2.17Viser treff 301 - 384 av 384