NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 201 - 300 av 384

Rekkverk pakke

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk

Ukjent

2.17


Rekkverksende pakke

En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende

Ukjent

2.17


Rekkverksskjøt pakke

Betegnelse på skjøter mellom rekkverk eller rekkverkskomponenter på bru som ikke er konstruert for å oppta bevegelser fra temperatur, svinn etc. Skjøtene kan være utført med en viss dilatasjon/slakk for å lette montasjen og for å begrense strekkraften som kan oppstå i komponentene ved store utbøyninger. Kilde: Rekkverksnormal.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt

Ukjent

2.17


Renovasjon pakke

Utstyr for søppelhåndtering

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon

Ukjent

2.17


Riksvegrute pakke

Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute

Ukjent

2.17


Rist pakke

benyttes for å sikre grøfter etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist

Ukjent

2.17


Rømningslysstrekning pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning

Ukjent

2.17


Rørledning pakke

Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning

Ukjent

2.17


Saltstabilisering pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering

Ukjent

2.17


Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk pakke

Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk

Ukjent

2.17


Service pakke

Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Service

Ukjent

2.17


Serviceveg pakke

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg

Ukjent

2.17


Sideanlegg pakke

Sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg

Ukjent

2.17


Sideanleggsdel pakke

De enkelte delene et sideanlegg består av

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel

Ukjent

2.17


Sideareal tunnel pakke

Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel

Ukjent

2.17


Signalanlegg pakke

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg

Ukjent

2.17


Signalhode pakke

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode

Ukjent

2.17


Signalpunkt pakke

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt

Ukjent

2.17


Sikringsbolt pakke

Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt

Ukjent

2.17


Siktklasse pakke

Angir hvilken versjon av vegnormalene som ligger til grunn for utforming av gitt vegstrekning med tanke på sikt. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse

Ukjent

2.17


Siktmåler pakke

Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler

Ukjent

2.17


Siktsone pakke

Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone

Ukjent

2.17


Skap, teknisk pakke

Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk

Ukjent

2.17


Skiltplate pakke

Plate med skiltmotiv.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate

Ukjent

2.17


Skiltportal pakke

Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal

Ukjent

2.17


Skiltpunkt pakke

Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt

Ukjent

2.17


Skjerm pakke

En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm

Ukjent

2.17


Skjæring pakke

Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring

Ukjent

2.17


Skred pakke

Masser som løsner

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred

Ukjent

2.17


Skred, varsling/overvåkning pakke

Område som blir overvåket med hensyn på skred

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning

Ukjent

2.17


Skredmagasin/Fanggrøft pakke

Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft

Ukjent

2.17


Skredoverbygg pakke

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg

Ukjent

2.17


Skredpunkt pakke

Strekning som er utsatt for skred og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres fysisk uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt

Ukjent

2.17


Skredsikring, bremsekjegler pakke

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler

Ukjent

2.17


Skredsikring, forbygning pakke

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning

Ukjent

2.17


Skredteknisk objekt pakke

Enkeltkomponent i et skredvarslingsanlegg eller i et skredutløsningstiltak. Omfatter ikke skilting og signalanlegg på vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt

Ukjent

2.17


Skredutløsningstiltak pakke

Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak

Ukjent

2.17


Skredutsatt veg pakke

Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare og som er avgrenset av bommer eller annet sperremateriell.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg

Ukjent

2.17


Skråning pakke

Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning

Ukjent

2.17


Snuplass pakke

Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass

Ukjent

2.17


Snø-/isrydding pakke

Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding

Ukjent

2.17


Snøskjerm pakke

Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm

Ukjent

2.17


SOSI-bestilling pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling

Ukjent

2.17


Spormåling (avleda pr 20 m) pakke

Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m)

Ukjent

2.17


Stagforankring pakke

Stag e.l. som benyttes for å forankre støttevegger, etc. Stagene ligger skrått eller tilnærmet horisontalt ut fra konstruksjonen. En registrert forekomst vil normalt dekke et område med flere enkeltstag.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring

Ukjent

2.17


Standardklasse pakke

Angir hvilken standardklasse vegen tilhører

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse

Ukjent

2.17


Statistikk, generell pakke

Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell

Ukjent

2.17


Statistikk, jevnhetsmåling pakke

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2612

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling

Ukjent

2.17


Statistikk, spormåling pakke

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2610

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling

Ukjent

2.17


Statistikk, trafikkmengde pakke

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde

Ukjent

2.17


Statistikk, vegbredde pakke

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde

Ukjent

2.17


Stativ for turistinfo pakke

Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo

Ukjent

2.17


Stedsinformasjon pakke

Gir informasjon om sted langs vegnettet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon

Ukjent

2.17


Stedsnavn pakke

Angir stedsnavn.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn

Ukjent

2.17


Stengningslenke pakke

Delstrekning av en veg mellom to eller flere kryss, hvor det finnes alternativ omkjøringsrute. Merknad: Det kan også angis stengningslenker for delstrekninger som ikke har omkjøringsruter. (Kilde HB R611)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke

Ukjent

2.17


Stikkrenne/Kulvert pakke

Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert

Ukjent

2.17


Strekning pakke

Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning

Ukjent

2.17


Streknings-ATK pakke

Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK

Ukjent

2.17


Strørode pakke

Strekning som inngår i gitt rode

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode

Ukjent

2.17


Strøsandkasse pakke

Innretning laget for lagring av strøsand

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse

Ukjent

2.17


Styreapparat pakke

Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat

Ukjent

2.17


Støtpute pakke

En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute

Ukjent

2.17


Støttekonstruksjon pakke

Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon

Ukjent

2.17


Svingerestriksjon pakke

Angir svingerestriksjon

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon

Ukjent

2.17


Sykkelparkering pakke

Angir område tilrettelagt for sykkelparkering

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering

Ukjent

2.17


Sykkelrute, hovednett by/tettsted pakke

Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt "vedtatt" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted

Ukjent

2.17


Sykkelrute, tur/fritid pakke

Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid

Ukjent

2.17


Sykkeltilbud, riksvegrute pakke

Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute

Ukjent

2.17


Systemobjekt pakke

Objekttype for å ivareta systeminformasjon

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt

Ukjent

2.17


Taktile indikatorer pakke

Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer

Ukjent

2.17


Taljer/Løfteutstyr pakke

Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks i forbindelse med løft av pumper

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr

Ukjent

2.17


Tank pakke

Lukket beholder for magasinering av væske eller gass

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank

Ukjent

2.17


Teledybdemåler pakke

Instrumentering for å måle teledybde

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler

Ukjent

2.17


Telefonsentral pakke

System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral

Ukjent

2.17


Telehiv pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv

Ukjent

2.17


Temperaturmåler pakke

Utstyr for å måle temperatur (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler

Ukjent

2.17


Tennpunkt pakke

Utstyr for tenning av belysning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt

Ukjent

2.17


TEN-T veg pakke

Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og er vedtatt i vedtak nr 1692/96/EF. Referert i HB R511 (269) - Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Brukes også til CEDR rapportering

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg

Ukjent

2.17


Testobjekttype pakke

Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype

Ukjent

2.17


Tilstand/skade FU, punkt pakke

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt

Ukjent

2.17


Tilstand/skade FU, strekning pakke

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, belysning pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, dekke pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, fjellskjæring pakke

Angir tilstand og skade knyttet til en fjellskjæring

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, grøft pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, punkt pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, rekkverk pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på rekkverk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, skiltplate pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, skiltpunkt pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, skulder/kant pakke

Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, strekning pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning

Ukjent

2.17


Tilstand/skade, trær (test) pakke

Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på trær.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test)

Ukjent

2.17


Tilstandsgrad, kum pakke

Angir tilstandsgrader for kum

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum

Ukjent

2.17


Tilstandsgrad, sidegrøft dyp pakke

Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp

Ukjent

2.17


Tilstandsgrad, skjerm pakke

Angir tilstandsgrader for skjerm.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm

Ukjent

2.17


Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert pakke

Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert

Ukjent

2.17


Toalettanlegg pakke

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg

Ukjent

2.17


Trafikanttilbud pakke

Angir sted/område hvor det er en eller flere tilbud til trafikantene. Dette kan f.eks være bensinstasjon, verksted, tømmeanlegg for bobil osv.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud

Ukjent

2.17


Trafikkberedskapsklasse pakke

Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse

Ukjent

2.17


Trafikkdata i tellepunkt pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt

Ukjent

2.17


Viser treff 201 - 300 av 384