NVDB Datakatalogen

Statens vegvesen Ukjent

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 101 - 200 av 384

Grøfteklasse pakke

Angir hvilken grøfteklasse den gitte strekningen tilhører

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse

Ukjent

2.17


Grøntanlegg pakke

En gruppering av "grøntelementer". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg

Ukjent

2.17


Gågate pakke

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate

Ukjent

2.17


Hastighetssone GeoSUM (test) pakke

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til hastighet. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Hastighetssone GeoSUM (test)

Ukjent

2.17


Holdeplassutrustning pakke

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning

Ukjent

2.17


Hydrant pakke

Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant

Ukjent

2.17


Hydraveg pakke

Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg

Ukjent

2.17


Høydebegrensning pakke

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning

Ukjent

2.17


Høydehinder pakke

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder

Ukjent

2.17


Høydemåler pakke

Utstyr for å måle høyde (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler

Ukjent

2.17


Høydemåling pakke

Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling

Ukjent

2.17


Høyttaler pakke

Apparat som omdanner elektriske vekselstrømsignaler til hørbare lydbølger

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttaler

Ukjent

2.17


Høyttalersystem pakke

Anlegg for varsling til trafikantene i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem

Ukjent

2.17


Innkjøring forbudt pakke

Angir innkjøring forbudt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt

Ukjent

2.17


Inspeksjonsluke pakke

Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke

Ukjent

2.17


Jernbanekryssing pakke

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing

Ukjent

2.17


Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m) pakke

Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)

Ukjent

2.17


Jordvoll mot fjellskjæring pakke

Jordvoll mot fjellskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med fjellskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot fjellskjæring. Kan være grunn sidegrøft.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring

Ukjent

2.17


Kabel pakke

Elektrisk eller optisk leder

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel

Ukjent

2.17


Kabelbru/stige pakke

Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige

Ukjent

2.17


Kabelgrøft pakke

Lukka grøft med kabler og trekkerør

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft

Ukjent

2.17


Kalksementpeler pakke

Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler

Ukjent

2.17


Kamera pakke

Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera

Ukjent

2.17


Kantklippareal pakke

Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal

Ukjent

2.17


Kantstein pakke

Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein

Ukjent

2.17


Kantstolper/Refleks pakke

Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks

Ukjent

2.17


Klimaanlegg pakke

Anlegg for klimastyring i form av kjøling, oppvarming eller avfukting, benyttes i bygg, bergrom eller i brukasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg

Ukjent

2.17


Kollektivknutepunkt pakke

Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt

Ukjent

2.17


Kolonnestrekning pakke

Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning

Ukjent

2.17


Kommentar pakke

Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar

Ukjent

2.17


Kommune pakke

Kommune

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune

Ukjent

2.17


Kommune_2020 (test) pakke

Kommune slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkes- og kommuneinndeling. Til testformål

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune_2020 (test)

Ukjent

2.17


Kommunedele pakke

Sted der senterlinje veg krysser kommunegrense

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele

Ukjent

2.17


Kondensmåler pakke

Utstyr for å registrere kondens/fuktighet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler

Ukjent

2.17


Kontraktsområde pakke

Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde

Ukjent

2.17


Kontroll-/veieplass pakke

Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass

Ukjent

2.17


Kryssdel pakke

De enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel

Ukjent

2.17


Kryssingsmulighet/Åpning pakke

Angir punkt der det er mulig å krysse/bevege seg gjennom et fysisk hinder. Eksempelvis kan dette være åpning i et rekkverk, sted hvor en midtdeler kan krysses, mm

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning

Ukjent

2.17


Kryssystem pakke

Angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem

Ukjent

2.17


Kum pakke

Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum

Ukjent

2.17


Kunst/Utsmykking pakke

Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking

Ukjent

2.17


Kurvatur, horisontalelement pakke

Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement

Ukjent

2.17


Kurvatur, stigning pakke

Angir gjennomsnittlig stigning på strekning. Basert på silingsfunksjon i forhold til primære høydedata. Splitting i ny forekomst når avvik større enn gitt verdi

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning

Ukjent

2.17


Kurvatur, vertikalelement pakke

Del av vegens vertikalkurvatur. Sirkelbue (høybrekk/lavbrekk) eller rettlinje.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement

Ukjent

2.17


Kurvatur, vertikalpunkt pakke

Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs i topp/bunnpunkt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt

Ukjent

2.17


Kurvaturgenerering pakke

Administrative data knyttet til et sett med horisontal- og vertikalelement

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering

Ukjent

2.17


Landbruksvegklasse pakke

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse

Ukjent

2.17


Lavutslippssone GeoSUM (test) pakke

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til utslipp. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lavutslippssone GeoSUM (test)

Ukjent

2.17


Ledelysstrekning, optisk pakke

En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk

Ukjent

2.17


Lekeapparat pakke

Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat

Ukjent

2.17


Leskur pakke

Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur

Ukjent

2.17


Lukket rørgrøft pakke

Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft

Ukjent

2.17


Luminansmåling pakke

Angir målt luminans for en strekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling

Ukjent

2.17


Lysarmatur pakke

Lyskilde med innfatning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur

Ukjent

2.17


Lysmast pakke

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast

Ukjent

2.17


Lysmåler pakke

Utstyr for å måle lys (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler

Ukjent

2.17


Masseutskifting pakke

Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting

Ukjent

2.17


Membran pakke

Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran

Ukjent

2.17


Mobiltelefonsamband pakke

System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband

Ukjent

2.17


Motorveg pakke

Strekninger som har vedtatt status motorveg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg

Ukjent

2.17


Måleutstyr, svevestøv pakke

Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv

Ukjent

2.17


Naturområde pakke

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde

Ukjent

2.17


Nedbøyningsmåleserie pakke

Serie med nedbøyningsmålinger

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie

Ukjent

2.17


Nedbøyningsmåling pakke

Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling

Ukjent

2.17


Nedføringsrenne pakke

Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne

Ukjent

2.17


Nedsenka kantstein pakke

Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein

Ukjent

2.17


Nullutslippssone (test) pakke

Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til kjøring med kjøretøy som er basert på fossilt drivstoff. Foreløpig til testformål.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test)

Ukjent

2.17


NVDB dokumentasjon pakke

Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon

Ukjent

2.17


Nødstasjon pakke

Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon

Ukjent

2.17


Nødstrømsaggregat pakke

Aggregat for å produsere elektrisk strøm

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat

Ukjent

2.17


Nødtelefon pakke

Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon

Ukjent

2.17


Nødutgang pakke

utgang som kan nyttes i nødstilfelle.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang

Ukjent

2.17


Omkjøringsrute pakke

Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute

Ukjent

2.17


Oppdrag, fagdata pakke

Ett sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av fagdata for en gitt strekning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata

Ukjent

2.17


Oppdrag, vegnett pakke

Et sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av vegnettet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett

Ukjent

2.17


Oppgave, fagdata pakke

Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av fagdata

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata

Ukjent

2.17


Oppgave, vegnett pakke

Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av vegnettet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett

Ukjent

2.17


Oppgravingsdata pakke

Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata

Ukjent

2.17


Oppgravingslag pakke

Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag

Ukjent

2.17


Oppslagstavle for rutetabell pakke

Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell

Ukjent

2.17


Overvannsrenne pakke

Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne

Ukjent

2.17


Parkeringsområde pakke

Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde

Ukjent

2.17


Peler/plate pakke

Område med peler/plate

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate

Ukjent

2.17


Plantekasse/urne pakke

Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne

Ukjent

2.17


Plantekum pakke

Nedgravd kum/kasse for å plante tre/busker i. Beskytter/avgrenser rotsystemet til et tre.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum

Ukjent

2.17


Plastring/Erosjonssikring pakke

Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring

Ukjent

2.17


PMS-parsell pakke

Gir utstrekning av PMS-parsell.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell

Ukjent

2.17


Politidistrikt pakke

Definerer politidistrikt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt

Ukjent

2.17


Port/Dør pakke

Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør

Ukjent

2.17


Pumpe pakke

Innretning for å pumpe vann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe

Ukjent

2.17


Pumpestasjon pakke

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon

Ukjent

2.17


Radar pakke

Instrument for å registrere fart

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar

Ukjent

2.17


Radioanlegg pakke

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg

Ukjent

2.17


Rapportdefinisjon pakke

Rapportdefinisjon. Til intern bruk i NVDB

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon

Ukjent

2.17


Rasteplass pakke

Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass

Ukjent

2.17


Referansepunkt pakke

Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt

Ukjent

2.17


Referansestolpe pakke

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe

Ukjent

2.17


Referansestrekning pakke

Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning

Ukjent

2.17


Region pakke

Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Region

Ukjent

2.17


Reisetidsregistreringspunkt pakke

Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt

Ukjent

2.17


Viser treff 101 - 200 av 384