NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast

Kartverket Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: NVDB Vegnett Pluss inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger og vegnett for gående og syklende kan også være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. I produktet NVDB Vegnett Pluss utveksles objektene som er knyttet til vegnettet med egengeometri hentet fra vegnettet objektet er referert til. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NVDBVegnettPluss/1.0