Mulig marin leire

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MuligMarinLeire/1.0

Viser treff 1 - 8 av 8

MuligMarinLeire kodeliste

mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based


MarinGrenseRegType kodeliste

høyeste havnivå etter siste istid


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


Karttype kodeliste

type kartbladinndeling


MarinGrenseType kodeliste

type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


AnnetKvTema kodeliste

andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov