Interkommunale utvalg mot akutt forurensning

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 10 av 10


IUA objekttype

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.
Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. -- Definition - - statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localizationSOSI_Objekt_Felles objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. -- Definition -- abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types