Kopidata CopiedData

datatype

Kystverket

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.
statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
originaldatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KOPIDATO DateTime 8 1..1
ORGINALDATAVERT CharacterString 50 1..1
Name Type English Description
kopidato DateTime copyDate date when the object was copied from the original data set Note: Is a part of the property copyData. Is used in those cases where a database copy is used for distribution.
originaldatavert CharacterString originalDataHost agency responsible for management of data

Vis Kopidata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
CharacterString 1 ..1