Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A49982EA_D5A0_42f5_9AB9_614E8C6EFE9E;modell_IUA;;diagram;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_705828DE_F5E5_40fc_A6CC_9153478648CC;Kodelister;;diagram;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_681AB646_F04A_42a0_8142_197525444DCC;Datatyper;;diagram;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_C6477DB4_BDF6_4a29_85CE_632BF8281731;Realiserings instramming;;diagram;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;SOSI_Objekt_Felles;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. -- Definition -- abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types;objekttype;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;IUA;Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.;objekttype;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_AFE90344_C0DD_4054_B9DD_31C3A57BA76C;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. -- Definition - - statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.;datatype;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_E8A33D35_3AB5_4a84_8F6C_9BAD5EDB3C65;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen -- Definition - - description of the quality of the localization;datatype;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_98B9AC1F_EE3B_444c_8661_3C9BA1C56266;IUAnavn;;kodeliste;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_BF795279_DCE2_4d89_8B21_788397E2A270;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. -- Definition -- date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet -- Definition -- general information Note: allows for entry of supplemental information about the object;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;kopidata; Kystverket bruker kopidato og originaldatavert. angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig -- Definition -- statement that the object has been retrieved from a copied data set and not from the original data set Note: Contains information on when the copied data set was copied from the original data set and who is responsible for the original data;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;kvalitet;Kystverket bruker målemetode og nøyaktighet som informasjon om posisjons kvalitet. beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. -- Definition -- description of the quality of the localization Note: This is identical to ..KVALITET (quality) in previous ersions of SOSI.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -- Definition -- date of latest modification of object data Note: Date of updating may differ from date of data capture in that data which is registered may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the computer system (the database).;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;opphav; Kystverket bruker opphav som angivelse til under avdeling, senter eller region som har ansvar for data. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde -- Definition -- reference to the original material, the source material, organization/publication source ;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_74347BC7_8536_4f7e_8787_8DA327F09DC6;uuid;Kystverket bruker 36 tegns/char uuid unik identifikasjon av et objekt Merknad: se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID eller se safesoftwares FME uuidgenerator -- Definition -- unique identification of an object Note: Should use UUID. See http://en.wikipedia.org/wiki/UUID or see safesoftwares FME uuidgenerator;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\SOSI_Objekt_Felles EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;email;email kontakt til lokal IUA.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;gyldig_fra;Objekt er gyldig fra dette dato.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;gyldig_til;;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;iua_navn;Navn på IUA område.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;lenke_beredskapsplan;Link til beredskapsdokumenter.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;lenke_ressursoversikt;Link til oversikt over materiel ressurser.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;område;;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_77BB2770_FCFA_4e2c_9F87_5F360F416128;varsel_telefon;telefon til vakthavende.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\IUA EAID_AFE90344_C0DD_4054_B9DD_31C3A57BA76C;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. -- Definition -- date when the object was copied from the original data set Note: Is a part of the property copyData. Is used in those cases where a database copy is used for distribution.;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\Kopidata EAID_AFE90344_C0DD_4054_B9DD_31C3A57BA76C;originaldatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data -- Definition -- agency responsible for management of data;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\Kopidata EAID_E8A33D35_3AB5_4a84_8F6C_9BAD5EDB3C65;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss -- Definition -- method for measuring in ground outline (x,y), and height (z) when the method is the same as when measuring in ground outline;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\Posisjonskvalitet EAID_E8A33D35_3AB5_4a84_8F6C_9BAD5EDB3C65;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm -- Definition -- the point standard deviation in ground outline for points as well as lateral deviation of lines Note: Stated in cm;egenskap;1.0;;Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\IUA\Interkommunale utvalg mot akutt forurensning\Posisjonskvalitet