IUA

objekttype

Kystverket

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
email email kontakt til lokal IUA. CharacterString 0..1
gyldig_fra Objekt er gyldig fra dette dato. Date 1..1
gyldig_til Date 0..1
iua_navn Navn på IUA område. IUAnavn (kodeliste) 1..1
lenke_beredskapsplan Link til beredskapsdokumenter. CharacterString 1..1
lenke_ressursoversikt Link til oversikt over materiel ressurser. CharacterString 1..1
område Flate 0..1
varsel_telefon telefon til vakthavende. CharacterString 0..1
SOSI_Objekt_Felles
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
kopidata Kystverket bruker kopidato og originaldatavert. angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
- originaldatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kvalitet Kystverket bruker målemetode og nøyaktighet som informasjon om posisjons kvalitet. beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
opphav Kystverket bruker opphav som angivelse til under avdeling, senter eller region som har ansvar for data. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde CharacterString 0..1
uuid Kystverket bruker 36 tegns/char uuid unik identifikasjon av et objekt Merknad: se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID eller se safesoftwares FME uuidgenerator CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 8 0..1
INFORMASJON CharacterString 100 0..*
KOPIDATA Kopidata (datatype) 0..1
- KOPIDATO DateTime 8 1..1
- ORGINALDATAVERT CharacterString 50 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 2 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 10 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 8 0..1
OPPHAV CharacterString 50 0..1
UUID CharacterString 36 0..1
EMAIL CharacterString 100 0..1
GYLDIG_FRA Date 8 1..1
GYLDIG_TIL Date 8 0..1
IUA_NAVN IUAnavn 100 1..1
LENKE_BEREDSKAPSPLAN CharacterString 200 1..1
LENKE_RESURSOVERSIKT CharacterString 200 1..1
FLATE Flate 0..1
VARSEL_TELEFON CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataCaptureDate date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??<truncated text>
informasjon CharacterString information general information Note: allows for entry of supplemental information about the object
kopidata Kopidata (datatype) copiedData statement that the object has been retrieved from a copied data set and not from the original data set Note: Contains information on when the copied data set was copied from the original data set and who is responsible for the original data
- kopidato DateTime copyDate date when the object was copied from the original data set Note: Is a part of the property copyData. Is used in those cases where a database copy is used for distribution.
- originaldatavert CharacterString originalDataHost agency responsible for management of data
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) quality description of the quality of the localization Note: This is identical to ..KVALITET (quality) in previous ersions of SOSI.
- målemetode Målemetode (kodeliste) measuringMethod method for measuring in ground outline (x,y), and height (z) when the method is the same as when measuring in ground outline
- nøyaktighet Integer accuracy the point standard deviation in ground outline for points as well as lateral deviation of lines Note: Stated in cm
oppdateringsdato DateTime dateOfUpdating date of latest modification of object data Note: Date of updating may differ from date of data capture in that data which is registered may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the computer system (the database).
opphav CharacterString source reference to the original material, the source material, organization/publication source
uuid CharacterString identification unique identification of an object Note: Should use UUID. See http://en.wikipedia.org/wiki/UUID or see safesoftwares FME uuidgenerator
email CharacterString
gyldig_fra Date
gyldig_til Date
iua_navn IUAnavn
lenke_beredskapsplan CharacterString
lenke_ressursoversikt CharacterString
område Flate
varsel_telefon CharacterString

Vis IUA i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Date 1 ..1
Date 0 ..1
IUAnavn 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype IUA supertype SOSI_Objekt_Felles