SOSI_Objekt_Felles SOSI_Object

objekttype

Kystverket

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
abstract object which carries a number of attributes which are independent of specific disciplines and may be used for all object types
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
kopidata Kystverket bruker kopidato og originaldatavert. angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
- originaldatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kvalitet Kystverket bruker målemetode og nøyaktighet som informasjon om posisjons kvalitet. beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
opphav Kystverket bruker opphav som angivelse til under avdeling, senter eller region som har ansvar for data. referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde CharacterString 0..1
uuid Kystverket bruker 36 tegns/char uuid unik identifikasjon av et objekt Merknad: se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID eller se safesoftwares FME uuidgenerator CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 8 0..1
INFORMASJON CharacterString 100 0..*
KOPIDATA Kopidata 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 8 0..1
OPPHAV CharacterString 50 0..1
UUID CharacterString 36 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataCaptureDate date when the object most recently was registered/observed/measured in the terrain Note: In many cases this is different from the date of updating, as registered modifications may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the database. Upon f ??<truncated text>
informasjon CharacterString information general information Note: allows for entry of supplemental information about the object
kopidata Kopidata copiedData statement that the object has been retrieved from a copied data set and not from the original data set Note: Contains information on when the copied data set was copied from the original data set and who is responsible for the original data
kvalitet Posisjonskvalitet quality description of the quality of the localization Note: This is identical to ..KVALITET (quality) in previous ersions of SOSI.
oppdateringsdato DateTime dateOfUpdating date of latest modification of object data Note: Date of updating may differ from date of data capture in that data which is registered may be buffered for a shorter or longer period of time, before being entered into the computer system (the database).
opphav CharacterString source reference to the original material, the source material, organization/publication source
uuid CharacterString identification unique identification of an object Note: Should use UUID. See http://en.wikipedia.org/wiki/UUID or see safesoftwares FME uuidgenerator

Vis SOSI_Objekt_Felles i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..*
Kopidata 0 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SOSI_Objekt_Felles 0..* kobling SOSI_Objekt_Felles 0..*
arv subtype IUA supertype SOSI_Objekt_Felles