Forurensning-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter beskrivelser som er egnet som grunnlag for kartframstilling av data om forurensningskilder og miljøtilstand. Kapittelet er foreløpig ikke dekkende for hele fagområdet, men omfatter en del viktige datasett som grunnforurensning, utslipp fra industri, avløpsanlegg og støy

Viser treff 1 - 10 av 10

Avløpsanlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Avløpsanlegg

Tilbaketrukket

4.0


Forurenset grunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Forurenset grunn

Tilbaketrukket

4.0


Industrianlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Industrianlegg

Tilbaketrukket

4.0


Kostholdsråd pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Kostholdsråd

Tilbaketrukket

4.0


Støy pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Støy

Tilbaketrukket

4.0
Utslippspunkt objekttype

sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst -- Definition -- point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water


Resipient datatype

mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition - - recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.


ResipientType kodeliste

inndeling av resipienttyper -- Definition - - classification of recipient types