Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_882D7533_09DC_45e5_A096_243022F8F003;Avløpsanlegg;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Avløpsanlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Avløpsanlegg EAPK_8FA745C0_2228_48bf_B479_D0F90737405C;Forurenset grunn;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Forurenset grunn EAPK_B5EDB12A_1F16_41ce_B110_36A8A2F89074;Industrianlegg;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Industrianlegg EAPK_88276969_F2E1_4be5_818D_014615844972;Kostholdsråd;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Kostholdsråd EAPK_EF463574_DABF_4681_AEC8_CEBBFCCAB8BB;Støy;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Støy EAID_80E6FC62_35AF_4c63_AC93_656E6564F6F7;Oversiktsmodell for forurensningskilder;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0 EAID_1FD489FE_CBB0_4fb3_9546_DEF83DBFC139;Forurensningskilde;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0 EAID_D26A07B5_4C57_4d28_8D8B_4ACB95E2BDE0;Utslippspunkt;sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst -- Definition -- point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0 EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;Resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition - - recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.;datatype;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0 EAID_4C777F9F_4B4C_45fa_8ACE_4FB176F9E113;ResipientType;inndeling av resipienttyper -- Definition - - classification of recipient types;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0 EAID_1FD489FE_CBB0_4fb3_9546_DEF83DBFC139;resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Forurensningskilde EAID_D26A07B5_4C57_4d28_8D8B_4ACB95E2BDE0;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Utslippspunkt EAID_D26A07B5_4C57_4d28_8D8B_4ACB95E2BDE0;resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition -- recipient of pollution from discharges Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. Here, the object type is limited to discharge to water. In addition, air and land areas may also be regarded as recipients.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Utslippspunkt EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;resipientnavn;stedsnavn som brukes til å angi resipienten Merknad: Navn på fjord, innsjø ol. -- Definition -- place name used to indicate the recipient Note: Name of fjord, lake, etc.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Resipient EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;vassdragsnummer;identifikasjon i henhold til NVEs REGINE inndeling av nedbørfelt -- Definition -- identification according to the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s REGINE classification of drainage basin;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Resipient EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;fjordId;idenfikasjon fra Fjordkatalogen -- Definition -- identification from the Fjord catalogue;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Resipient EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;vatnLøpenummer;identifikasjon fra NVEs Innsjøregister -- Definition -- identification from the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s lake register ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Resipient EAID_FA089D0F_9C8B_479d_9357_63A6B17DA424;resipienttype;type resipient -- Definition -- type of recipient;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Forurensning-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Resipient