Elver og bekker

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 14 av 14ElvelinjeFiktiv objekttype

fiktiv delelinje i elv/kanal Merknad: Brukes også der deler av elvekanten er ukjent for å kunne danne elveflate. -- Definition -- Fictious partition line in a river or canal. Note: Also used where parts of the river edge is unknown to be able to create a river surface.


ElvBekk objekttype

vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.


Stryk objekttype

elvestrekning der vannhastigheten er høy og bunnen meget ujevn, ofte med oppstrikkende steiner eller fjellpartier, men uten at det dannes et vannfall eller en foss -- Definition -- Quoted height of fall for torrent.


FerskvannTørrfallkant objekttype

avgrensningslinje for FerskvannTørrfall -- Definition -- Demarkation line for FreshwaterForeshoreEdge


ElvBekkKant objekttype

konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.


KanalGrøftKant objekttype

avgrensningslinje av kanal/grøft, dvs vannspeilet. Med vannspeil menes der vannet normalt står i kanalen/grøfta -- Definition -- Demarkation line of the water surface for a canal or ditch. Note: water surface here means the normal water level in the canal/ditch.


Foss objekttype

vann i tilnærmet fritt fall Merknad: Representeres med punkt eller linje mellom topp og bunn av foss. -- Definition -- Quoted height of fall for waterfall and cascades.


KanalGrøft objekttype

rennende vann der forløpet er menneskeskapt -- Definition -- Running water where the water course is made by humans.


ElveElvSperre objekttype

hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate -- Definition -- Construction line for delimitation of river surface where it confluences with another river or canal surface.


Elveutløp objekttype

utløp av elv i hav eller innsjø -- Definition -- Outlet of a river into the sea or a lake.


FerskvannTørrfall objekttype

sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet. -- Definition -- Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels.


VannBredde kodeliste

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger -- Definition - - Rough classification of river system according to average width over longer sections.