Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_4C538B93_A30E_4e0e_93AD_9D796B6A3450;elvenettverk;;diagram;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0 EAID_D1AD89C2_C96C_4276_A74A_577D55D748EA;modell;;diagram;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0Vann-4.0 EAID_0353A06F_E7BC_4978_B9F3_BAF94A4C3B26;ElvelinjeFiktiv;fiktiv delelinje i elv/kanal Merknad: Brukes også der deler av elvekanten er ukjent for å kunne danne elveflate. -- Definition -- Fictious partition line in a river or canal. Note: Also used where parts of the river edge is unknown to be able to create a river surface.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_08B7E583_5178_4050_9247_47EC25F088C8;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_0CF57339_F726_4656_AE3B_6ADC8A26CD1D;Stryk;elvestrekning der vannhastigheten er høy og bunnen meget ujevn, ofte med oppstrikkende steiner eller fjellpartier, men uten at det dannes et vannfall eller en foss -- Definition -- Quoted height of fall for torrent.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_300CC723_9C2C_4b70_98C3_57E023A6987B;FerskvannTørrfallkant;avgrensningslinje for FerskvannTørrfall -- Definition -- Demarkation line for FreshwaterForeshoreEdge;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_612E3269_F08C_44c0_8F4F_F4B318906C2E;ElvBekkKant;konturlinje mellom land og elveflate -- Definition -- Demarkation line between land and river surface.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_61967239_0DD2_4f96_9D5B_73CFC18B30EF;KanalGrøftKant;avgrensningslinje av kanal/grøft, dvs vannspeilet. Med vannspeil menes der vannet normalt står i kanalen/grøfta -- Definition -- Demarkation line of the water surface for a canal or ditch. Note: water surface here means the normal water level in the canal/ditch.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_7CDE61CA_4F4A_4a50_ACD0_C92E3580B85C;Foss;vann i tilnærmet fritt fall Merknad: Representeres med punkt eller linje mellom topp og bunn av foss. -- Definition -- Quoted height of fall for waterfall and cascades.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_852FB4D0_9AC9_4bd5_AE9A_5226AF84C2EA;KanalGrøft;rennende vann der forløpet er menneskeskapt -- Definition -- Running water where the water course is made by humans.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_DD7B3A99_BF1C_4097_8B68_A4F965159900;ElveElvSperre;hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate -- Definition -- Construction line for delimitation of river surface where it confluences with another river or canal surface.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_DDBB3B2C_2B76_4d03_A2BC_1E6C7E71D7B5;Elveutløp;utløp av elv i hav eller innsjø -- Definition -- Outlet of a river into the sea or a lake.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_E65D7B75_9946_4c70_898F_1FC4B5DD3C13;FerskvannTørrfall;sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet. -- Definition -- Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels.;objekttype;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_05B07C66_0E7A_402f_A3FA_01DD728DB9A3;VannBredde;grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger -- Definition - - Rough classification of river system according to average width over longer sections.;kodeliste;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker EAID_0353A06F_E7BC_4978_B9F3_BAF94A4C3B26;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElvelinjeFiktiv EAID_08B7E583_5178_4050_9247_47EC25F088C8;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElvBekk EAID_08B7E583_5178_4050_9247_47EC25F088C8;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElvBekk EAID_08B7E583_5178_4050_9247_47EC25F088C8;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElvBekk EAID_08B7E583_5178_4050_9247_47EC25F088C8;vannBredde;grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninge -- Definition -- rough classification of watercourses according to average width over longer expanses ;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElvBekk EAID_0CF57339_F726_4656_AE3B_6ADC8A26CD1D;fallHøyde;angitt fallhøyde i foss og stryk -- Definition -- stated height of drop in waterfalls and rapids ;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Stryk EAID_0CF57339_F726_4656_AE3B_6ADC8A26CD1D;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Stryk EAID_0CF57339_F726_4656_AE3B_6ADC8A26CD1D;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Stryk EAID_300CC723_9C2C_4b70_98C3_57E023A6987B;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\FerskvannTørrfallkant EAID_612E3269_F08C_44c0_8F4F_F4B318906C2E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElvBekkKant EAID_61967239_0DD2_4f96_9D5B_73CFC18B30EF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\KanalGrøftKant EAID_7CDE61CA_4F4A_4a50_ACD0_C92E3580B85C;fallHøyde;angitt fallhøyde i foss og stryk -- Definition -- designated height of drop in waterfalls and rapids ;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Foss EAID_7CDE61CA_4F4A_4a50_ACD0_C92E3580B85C;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Foss EAID_7CDE61CA_4F4A_4a50_ACD0_C92E3580B85C;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Foss EAID_852FB4D0_9AC9_4bd5_AE9A_5226AF84C2EA;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\KanalGrøft EAID_852FB4D0_9AC9_4bd5_AE9A_5226AF84C2EA;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\KanalGrøft EAID_852FB4D0_9AC9_4bd5_AE9A_5226AF84C2EA;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\KanalGrøft EAID_852FB4D0_9AC9_4bd5_AE9A_5226AF84C2EA;vannBredde;gir informasjon om hvordan elv/bekk og kanal/grøft grovt er klassifisert etter bredde -- Definition -- gives information about how a river/brook and a channel/trench are classified according to width ;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\KanalGrøft EAID_DD7B3A99_BF1C_4097_8B68_A4F965159900;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\ElveElvSperre EAID_DDBB3B2C_2B76_4d03_A2BC_1E6C7E71D7B5;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\Elveutløp EAID_E65D7B75_9946_4c70_898F_1FC4B5DD3C13;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\FerskvannTørrfall EAID_E65D7B75_9946_4c70_898F_1FC4B5DD3C13;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Gyldig;Elver og bekker;SOSI Generell objektkatalog\Vann\Vann-4.0\Elver og bekker\FerskvannTørrfall