Forurensning-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11Utslippspunkt objekttype

sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst -- Definition -- point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water


Resipient datatype

mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition - - recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.


ResipientType kodeliste

inndeling av resipienttyper -- Definition - - classification of recipient types


AktsomhetForurensetGrunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn

Utkast

4.5


Avløpsanlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Avløpsanlegg

Utkast

4.5


Forurenset grunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn

Utkast

4.5


Industrianlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg

Utkast

4.5


Kostholdsråd pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd

Utkast

4.5


Støy pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy

Utkast

4.5