Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_F0F7C3DA_F7FB_4632_8629_A677844BE806;AktsomhetForurensetGrunn;;pakke;4.5;Utkast;AktsomhetForurensetGrunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\AktsomhetForurensetGrunn EAPK_1DDA27AD_AD0E_4b17_A940_75BA3FD7D084;Avløpsanlegg;;pakke;4.5;Utkast;Avløpsanlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Avløpsanlegg EAPK_284395CE_4881_4194_B72F_8F5157395CB7;Forurenset grunn;;pakke;4.5;Utkast;Forurenset grunn;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurenset grunn EAPK_235A5F5D_FD76_4545_9269_0780B0CBD587;Industrianlegg;;pakke;4.5;Utkast;Industrianlegg;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Industrianlegg EAPK_CB5E2F10_B319_4b1b_A064_BF22B3AF1296;Kostholdsråd;;pakke;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd EAPK_56D7605D_4984_4896_B9EC_A988564555DD;Støy;;pakke;4.5;Utkast;Støy;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Støy EAID_A0D86DF4_1A67_4211_BD2C_05689FA5BAA8;Oversiktsmodell for forurensningskilder;;diagram;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5 EAID_937F6E52_0B59_4d4b_BB34_B71A85C34932;Forurensningskilde;;objekttype;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5 EAID_F2467C03_9ED4_4f6c_B63C_2A1074049C53;Utslippspunkt;sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst -- Definition -- point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water;objekttype;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5 EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;Resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition - - recipient of pollution from discharge Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. The object type is here restricted to discharge to water. In addition, air and land territories may also be regarded as recipients.;datatype;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5 EAID_32783CD7_F379_42a8_A690_C7CE92AADAAD;ResipientType;inndeling av resipienttyper -- Definition - - classification of recipient types;kodeliste;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5 EAID_937F6E52_0B59_4d4b_BB34_B71A85C34932;resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Forurensningskilde EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;resipientnavn;stedsnavn som brukes til å angi resipienten Merknad: Navn på fjord, innsjø ol. -- Definition -- place name used to indicate the recipient Note: Name of fjord, lake, etc.;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Resipient EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;vassdragsnummer;identifikasjon i henhold til NVEs REGINE inndeling av nedbørfelt -- Definition -- identification according to the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s REGINE classification of drainage basin;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Resipient EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;fjordId;idenfikasjon fra Fjordkatalogen -- Definition -- identification from the Fjord catalogue;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Resipient EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;vatnLøpenummer;identifikasjon fra NVEs Innsjøregister -- Definition -- identification from the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)'s lake register ;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Resipient EAID_9E91C736_F81E_4373_9E05_A82D69800D0C;resipienttype;type resipient -- Definition -- type of recipient;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Resipient EAID_F2467C03_9ED4_4f6c_B63C_2A1074049C53;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Utslippspunkt EAID_F2467C03_9ED4_4f6c_B63C_2A1074049C53;resipient;mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter -- Definition -- recipient of pollution from discharges Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. Here, the object type is limited to discharge to water. In addition, air and land areas may also be regarded as recipients.;egenskap;4.5;Utkast;Forurensning-4.5;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Utslippspunkt