Utslippspunkt DischargePoint

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

sted hvor utslipp foregår i en resipient Merknad: Kan for eksempel være rørutløp i en vannforekomst
point of discharge into a recipient. Note: May for example be a pipeline outlet into a body of water
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
resipient mottaker av forurensning ved utslipp Merknad. Kan være elv, innsjø, nedbørfelt eller havområde. Objekttypen er her avgrenset til å gjelde utslipp til vann. For øvrig kan også luft og landområder regnes som resipienter Resipient (datatype) 0..1
- resipientnavn stedsnavn som brukes til å angi resipienten Merknad: Navn på fjord, innsjø ol. Navn (datatype) 0..1
- vassdragsnummer identifikasjon i henhold til NVEs REGINE inndeling av nedbørfelt CharacterString 0..1
- fjordId idenfikasjon fra Fjordkatalogen CharacterString 0..1
- vatnLøpenummer identifikasjon fra NVEs Innsjøregister CharacterString 0..1
- resipienttype type resipient ResipientType (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 1..1
RESIPIENT Resipient 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt position location where the object exists
resipient Resipient recipient recipient of pollution from discharges Note. May be a river, lake, drainage basin or ocean area. Here, the object type is limited to discharge to water. In addition, air and land areas may also be regarded as recipients.

Vis Utslippspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Resipient 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Forurensningskilde 1 utslippspunkt Utslippspunkt 0..1