Grus-4.0_Utkast

Norges geologiske undersøkelse Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6

MineralRegistreringType kodeliste

Klassifisering av objekter i henhold til tilgjengelig kunnskapsnivå -- Definition -- The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.


RåstoffBetydning kodeliste

En mineralforekomsts antatte betydning for fremtidig verdiskaping, i forhold til lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivå. Kodelisten finnes ikke i INSPIRE-spesifikasjonen, men er en tilpasning til begrepsbruk i norsk lovverk (PBL §5.4 og KU-forskrift §10), KMDs nasjonale forventninger (2019-2023), og fra europeiske spesifikasjoner i Raw Materials Initiative.


TypeRastoffVirksomhet kodeliste

angir type på eventuell aktivitet


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


SluttbrukPotensial kodeliste

bruksområde for type mineralressurs -- Definition -- Values indicating the end-use potential of the mineral. -- Description -- EXAMPLE: for energy, fertilizer, building raw material etc.


RessursType kodeliste

hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning. NB: Kodelisten er kun delvis harmonisert med Inspire CommodityCodeValue -- Definition -- Values indicating the type of commodity. -- Description -- EXAMPLE: Cu, Au, Dimension Stone etc.