Vegadresse

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en "veg" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressekode Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Merknad: Avledet fra Veg-objektet Integer 0..1
adressenavn Navn på gate, veg, sti, plass eller område som er ført i matrikkelen. (matrikkelforskriften § 2e) Merknad: Avledet fra Veg-objektet CharacterString 0..1
bokstav del av adressenummer (jfr Matrikkelforskrift § 2f). Ved behov kan det i tillegg til tallet brukes en etterfølgende bokstav. Bokstav skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal gis i alfabetisk rekkefølge. (matrikkelforskrift § 52 tredje ledd). Merknad: Høyst en bokstav CharacterString 0..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 0..1
nummer Del av adressenummer som er definert slik i matrikkelforskrift: et nummer og en eventuell bokstav (husnummer) som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område (Forskrift § 2f). Integer 1..1
Adresse
adresseTekst Tekst for presentasjoner: Adressenavn, nummer og eventuelt bokstav for vegadresser og matrikkelnummer og eventuelt undernummer for matrikkeladresse Eksempel: "Storgata 2B" eller "123/4-2" Merknad: Avledet fra Vegadresse og Matrikkeladresse CharacterString 0..1
adressetilleggsnavn Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. Bruksnavn som faller inn under § 5 i Lov om Stadnamn skal kunne kreves registrert som offisielt adressenavn. Også andre navn som ikke er bruksnavn kan registreres her når kommunen har bestemt det. Tildeling av adressetilleggsnavn for vegadresser følger egne regler gitt i matrikkelforskriftens § 54. CharacterString 0..1
adressetilleggsnavnKilde opprinnelsen til adressetilleggsnavnet. (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften). AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 0..1
avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
bruksenhetsnummerTekst Tekst for presentasjoner eller rapporter. Avledes fra bygningsinformasjon. Hvis flerbrukshus: en tekst pr bruksenhet. Ingen tekst hvis "unummerert bruksenhet". Eksempel: "H0102", "K0101" Merknad: Avledet fra Adressens forhold til Bruksenhet CharacterString 0..*
kommunalTilleggsdel Kommunal tilleggsdel for adresse, inneholder blant annet kommentarer AdresseTillegg (datatype) 0..1
- kartblad Hvilket kartblad adressens representasjonspunkt ligger på. CharacterString 0..1
- kommentarer Kommentarer for adresse Kommentar (objekttype) 0..*
koordinatkvalitet Beskrevet kvalitet for representasjonspunkt på bygning og adresse i gammelt register, GAB. Koordinatkvalitet tar vare på disse dataene fra GAB. Når stedfestingVerifisert er satt ok/ja, eller når representasjonpunktet flyttes, skal koordinatkvalitet fjernes fra representasjonspunktet da det ikke har noen mening lenger KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
koordinatsystem opplysning om koordinatenes referansesystem ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
kortnavn en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. CharacterString 0..1
representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå Punkt registreres også uten at en har bygningens omriss, -men da settes ikke kvalitetsmerket for at den er verifisert mot omrisset. For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst. Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ADRESSETEKST CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVN CharacterString 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVNKILDE AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 2 0..1
CharacterString 0..1
BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 0..*
AdresseTillegg (datatype) 0..1
CharacterString 0..1
Kommentar (objekttype) 0..1
KoordinatkvalitetKode (kodeliste) 0..1
ReferansesystemKode (kodeliste) 0..1
KORTNAVN CharacterString 25 0..1
CharacterString 0..1
Punkt 0..1
ADRESSEKODE Integer 5 0..1
ADRESSENAVN CharacterString 0..1
BOKST CharacterString 4 0..1
KOMM Integer 4 0..1
NUMMER Integer 4 1..1
Name Type English Description
adresseTekst CharacterString
adressetilleggsnavn CharacterString
adressetilleggsnavnKilde AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste)
avsluttetAv CharacterString
bruksenhetsnummerTekst CharacterString
kommunalTilleggsdel AdresseTillegg (datatype)
- kartblad CharacterString
- kommentarer Kommentar (objekttype)
koordinatkvalitet KoordinatkvalitetKode (kodeliste)
koordinatsystem ReferansesystemKode (kodeliste)
kortnavn CharacterString
oppdatertAv CharacterString
representasjonspunkt Punkt
adressekode Integer
adressenavn CharacterString
bokstav CharacterString
kommunenummer Integer
nummer Integer

Vis Vegadresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vegadresse Vegadresse 0..* veg Veg 1
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* vegadresse Vegadresse 1
assosiasjon vegadresse Vegadresse 0..* matrikkelenhet Matrikkelenhet 0..1
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* vegadresse Vegadresse 1
assosiasjon kommuneendringOmadressering KommuneendringOmadressering 0..* vegadresse Vegadresse 1
assosiasjon Vegadresse 0..* VegadresseIdent 0..*
arv subtype Vegadresse supertype Adresse
Navn Beskrivelse
Adressekode eller adressenavn påkrevd En vegadresse må ha enten adressekode og/eller adressenavn