GrenseSjø BoundarySea GRENSESJØ

objekttype

Kartverket Ukjent

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
grensetypeSjø her angis det type sjøgrense GrensetypeSjø (kodeliste) 1..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden DateTime 1..1
Supertype_grense
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 5 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 2 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Kurve 1..1
GrensetypeSjø 1..1
DateTime 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
informasjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
oppdateringsdato DateTime
grense Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
grensetypeSjø GrensetypeSjø boundaryTypeSea
gyldigFra DateTime validFrom

Vis GrenseSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GrensetypeSjø 1 ..1
DateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Grunnkrets 0..1 avtaltAvgrensningslinje GrenseSjø 0..*
assosiasjon Riksgrense 0..1 GrenseSjø 0..1
assosiasjon avtaltAvgrensningslinje GrenseSjø 0..* Nasjon 0..2
assosiasjon Territorialgrense 0..1 GrenseSjø 0..2
arv subtype GrenseSjø supertype Supertype_grense