Supertype_grense

objekttype

Kartverket Ukjent

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Posisjonskvalitet 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
informasjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet
oppdateringsdato DateTime

Vis Supertype_grense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
CharacterString 0 ..*
Posisjonskvalitet 1 ..1
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Grunnkretsgrense supertype Supertype_grense
arv subtype GrenseSjø supertype Supertype_grense
arv subtype Riksgrense supertype Supertype_grense
arv subtype Kommunegrense supertype Supertype_grense
arv subtype Territorialgrense supertype Supertype_grense
arv subtype Delområdegrense supertype Supertype_grense
arv subtype Fylkesgrense supertype Supertype_grense