Barmarksløype SnowlessGroundTrail ÅPNESDATO

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen
traditional driving tracks/tractor roads on uncultivated land where motor traffic for the general public is permitted on snowless ground in accordance with the regulations laid down by the County governor
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
merking rute eller løype er merket, eller evt. type merking RuteMerking (kodeliste) 0..1
åpnesDato dato for når en løype tidligst kan åpnes/benyttes Merknad: datoen inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. Date 0..1
stengesDato dato for når en løype senest må stenges/ ikke benyttes Merknad: dato inkluderer angitt dato, dvs. fra og med. Date 0..1
følger type trase løypen følger RuteFølger (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av området CharacterString 0..1
hjemmelsgrunnlag URL-adresse under www.lovdata.no til lov/forskrift som kjøring langs løypa er hjemlet i CharacterString 0..1
løypetype type løype BarmarksløypeType (kodeliste) 0..1
RuteGenerell
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
navn navn på rute CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærPosisjonStrekning (datatype) 0..1
- LRFRAPOSISJON Real 10 1..1
- LRTILPOSISJON Real 10 1..1
Kurve Kurve 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
RUTEMERKING RuteMerking 3 0..1
ÅPNESDATO Date 0..1
STENGESDATO Date 0..1
RUTEFØLGER RuteFølger 0..1
VEDLIKEHOLDSANSVARLIG CharacterString 100 0..1
HJEMMELSGRUNNLAG CharacterString 0..1
BARMARKSLØYPETYPE BarmarksløypeType 0..1
Name Type English Description
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning (datatype)
- fraPosisjon Real
- tilPosisjon Real
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
navn CharacterString name
merking RuteMerking marking route or track is marked, or type of marking Kommentar-tillegg
åpnesDato Date openingDate earliest date on which a track may be opened/be used Note: the date includes designated date, i.e. from and including.
stengesDato Date closingDate latest date on which a track must be closed down/not in use Note: date includes designated date, i.e. from and including.
følger RuteFølger follows type of route the track follows Kommentar-tillegg
vedlikeholdsansvarlig CharacterString responsibleForMaintenance institution or others responsible for maintenance of area
hjemmelsgrunnlag CharacterString statutoryBasis URL address on www.lovdata.no for act/regulations that driving along the trail is founded on
løypetype BarmarksløypeType typeOfTrack type of track

Vis Barmarksløype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
RuteMerking 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
RuteFølger 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
BarmarksløypeType 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Barmarksløype supertype RuteGenerell