LineærPosisjonStrekning LRSTREKNING

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

lineær posisjon som en strekning Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_FromToLocation
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fraPosisjon startposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
tilPosisjon sluttposisjon langs det lineære objektet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
LineærPosisjon
lineærreferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det lineære objektet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
felt Tekststreng som brukes dersom referansen gjelder bestemte kjørefelt ISO19148: Finnes ikke CharacterString 0..1
avstandSide Forskyvning til side for det lineære objektet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
VKJORFELT CharacterString 20 0..1
LRAVSTANDSIDE Real 10 0..1
LRFRAPOSISJON Real 10 1..1
LRTILPOSISJON Real 10 1..1
Name Type English Description
lineærreferanseMetode LineærReferanseMetode (kodeliste)
felt CharacterString
avstandSide Real
fraPosisjon Real
tilPosisjon Real

Vis LineærPosisjonStrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LineærPosisjonStrekning supertype LineærPosisjon