Kirkebygg

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Gyldig

objekttype som beskriver kirkebygget ved hjelp av egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon plassering av institusjon Punkt 1..1
bygningsId id som identifiserer kirkebygget Integer 1..1
bygningsnavn navn til kirkebygget CharacterString 1..1
bygningskode bygningskode for kirkebygget Integer 0..1
vegadresse vegadresse til kirkebygget Vegadresse (datatype) 0..1
- adressenavn Gatenavn, nummer og bokstav CharacterString 0..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 0..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
kommune kommune som kirkebygget ligger i. CharacterString 1..1
fylkesnummer fylkesnummer til fylket som kirkebygget ligger i. nummereringen er i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
fylke navn på fylke som kirkebygget ligger i. CharacterString 1..1
forvalter informasjon om forvalter av kirkebygget Forvalterinformasjon (datatype) 0..1
- orgNummerForvalter organisasjonsnummer til forvalter av kirkebygget Integer 0..1
- forvalternavn navn til forvalter av kirkebygget CharacterString 1..1
- telefonnummer telefonnummer til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
- internettAdresse e-postadresse til forvalter av kirkebygget CharacterString 0..1
eier informasjon om eier av kirkebygget Eierinformasjon (datatype) 0..1
- orgNummerEier organisasjonsnummer til eier av kirkebygget Integer 1..1
- eiernavn navn til eier av kirkebygget CharacterString 1..1
- telefonnummer telefonnummer til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
- internettAdresse e-postadresse til eier av kirkebygget CharacterString 0..1
vernestatus informasjon angående vernestatus til kirkebygget CharacterString 0..1
godkjentKapasitet antall personer kirkebygget er godkjent for. Integer 0..1
hovedmateriale hovedmateriale som kirkebygget er utført i. Hovedmateriale (kodeliste) 0..1
gab GAB-registeret, forkortelse for grunneiendom, adresse og bygnings-registeret. Real 0..1
GenerelleEgenskaperKirkebygg
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
Kommunenummer (kodeliste) 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
POSISJON Punkt 1..1
BYGNINGSID Integer 4 1..1
BYGNINGSNAVN CharacterString 50 1..1
BYGNINGSKODE Integer 9 0..1
Vegadresse 0..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
FYLKESNUMMER Fylkesnummer 4 1..1
FYLKESNAVN CharacterString 50 1..1
FORVALTER Forvalterinformasjon 100 0..1
EIER Eierinformasjon 0..1
VERNESTATUS CharacterString 50 0..1
GODKJENTKAPASITET Integer 4 0..1
HOVEDMATERIALE Hovedmateriale 3 0..1
GAB Real 14.4 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommunenummer Kommunenummer (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
posisjon Punkt
bygningsId Integer
bygningsnavn CharacterString
bygningskode Integer
vegadresse Vegadresse
kommune CharacterString
fylkesnummer Fylkesnummer
fylke CharacterString
forvalter Forvalterinformasjon
eier Eierinformasjon
vernestatus CharacterString
godkjentKapasitet Integer
hovedmateriale Hovedmateriale
gab Real

Vis Kirkebygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 0 ..1
Vegadresse 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Forvalterinformasjon 0 ..1
Eierinformasjon 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Hovedmateriale 0 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kirkebygg supertype GenerelleEgenskaperKirkebygg