FriluftSkiløype

objekttype

Kartverket Utkast

Skiløyper som er egnet for synshemmede og rullestolbruker etter anbefalinger fra Norsk Standard
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avstandHC Avstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler. Integer 0..1
belysning Veibelysning Belysning (kodeliste) 1..1
bredde Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 1..1
dobbelSpor Krav om dobbel spor for ledsager Boolean 1..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
friHøyde Fri høyde over veibanen Frihøyde (kodeliste) 1..1
geometri Geometri GM_Curve 1..1
segmentLengde Lengde til segment av Skiløype. Verdien kalkuleres I database. Real 0..1
sperrebom Angir om sperrebom finnes. Boolean 1..1
sperrebomTilgjengelig Angir om sperrebom er tilgjengelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom sperrebom er "Ja". Boolean 0..1
stigning Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 1..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angir om turveien møter anbefalinger for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tverrfall Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 1..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
AVSTANDHC Integer 5 0..1
Belysning 1..1
BREDDE Integer 5 1..1
DOBBELSPOR Boolean 1..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Frihøyde 1..1
GM_Curve 1..1
SEGMENTLENGDE Real 20 0..1
SPERREBOM Boolean 1..1
SPERREBOMTILGJENGELIG Boolean 0..1
STIGNING Real 5 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TVERRFALL Real 5 1..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
avstandHC Integer
belysning Belysning
bredde Integer
dobbelSpor Boolean
forbedringsforslag CharacterString
friHøyde Frihøyde
geometri GM_Curve
segmentLengde Real
sperrebom Boolean
sperrebomTilgjengelig Boolean
stigning Real
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering
tverrfall Real

Vis FriluftSkiløype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Belysning 1 ..1
Integer 1 ..1
Boolean 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Frihøyde 1 ..1
GM_Curve 1 ..1
Real 0 ..1
Boolean 1 ..1
Boolean 0 ..1
Real 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Real 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftSkiløype supertype Fellesegenskaper