KvalitetVerifiseringsdato

objekttype

Geovekst Foreslått

Posisjonskvalitet og verifiseringsdato er påkrevd. Brukes på kurve og flateobjekter i Ar5.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Date 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer oppgitt i cm. Integer 1..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. For FKB benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene. Settes av forvaltningssystemet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde CharacterString 1..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet DateTime 1..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
- undertype brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 50 1..1
- UNDERVERSJON CharacterString 50 0..1
VERIFISERINGSDATO Date 1..1
Posisjonskvalitet 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato Date
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
- undertype CharacterString
verifiseringsdato Date
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis KvalitetVerifiseringsdato i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ArealressursGrense supertype KvalitetVerifiseringsdato
arv subtype ArealressursFlate supertype KvalitetVerifiseringsdato
arv subtype KvalitetVerifiseringsdato supertype Fellesegenskaper