Fellesegenskaper

objekttype

Geovekst Foreslått

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. For FKB benyttes UUID som lokalId. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene. Settes av forvaltningssystemet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde CharacterString 1..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet DateTime 1..1
informasjon generell opplysning CharacterString 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
- undertype brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
Kopidata 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Registreringsversjon 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
datafangstdato Date
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Date 1 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Kopidata 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Registreringsversjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ArealressursGrenseFiktiv supertype Fellesegenskaper
arv subtype KvalitetVerifiseringsdato supertype Fellesegenskaper