Kopidata KOPIDATA

datatype

Geovekst Foreslått

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
områdeId identifikasjon av område som dataene dekker. Angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Integer 1..1
originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OMRÅDEID Integer 4 1..1
ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
KOPIDATO DateTime 1..1
Name Type English Description
områdeId Integer
originalDatavert CharacterString
kopidato DateTime

Vis Kopidata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1