ArealressursFlate AreaResourceSurface

objekttype

Norsk institutt for bioøkonomi Erstattet

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem
a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
arealtype hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning ArealressursArealtype (kodeliste) 1..1
skogbonitet inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke ArealressursSkogbonitet (kodeliste) 1..1
treslag inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær ArealressursTreslag (kodeliste) 1..1
jordbruk Temaet ’Jordbruk’ dekker samme geografiske område som klasse 20 (Jordbruk) i temaet ’Arealtype’. Temaet er basert på AR5. Egenskapsverdiene er numeriske. ArealressursJordbruk (kodeliste) 1..1
dyrkbarjord informasjon om dyrkingsjord på snaumark, myr og skog ArealressursDyrkbarjord (kodeliste) 1..1
vegetasjonsdekke informasjon om vegetasjonsdekkets frodighet på snaumark ArealressursVegetasjonsdekke (kodeliste) 1..1
kartstandard informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt ArealressursKartstandard (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 1..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO_SL_AR50_2014 CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 1..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
Flate Flate 1..1
ARTYPE ArealressursArealtype 1..1
ARSKOGBON ArealressursSkogbonitet 1..1
ARTRESLAG ArealressursTreslag 1..1
ArealressursJordbruk 1..1
ARDYRKING ArealressursDyrkbarjord 1..1
ARVEGET ArealressursVegetasjonsdekke 1..1
ARKARTSTD ArealressursKartstandard 1..1
Name Type English Description
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
informasjon CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
område Flate extent area over which an object extends
arealtype ArealressursArealtype areaType main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact
skogbonitet ArealressursSkogbonitet forestSiteQuality categorization according to the ability of the area to produce wood
treslag ArealressursTreslag type of wood categorization according to the distribution of crown cover between coniferous and deciduous trees
jordbruk ArealressursJordbruk
dyrkbarjord ArealressursDyrkbarjord arableLand information concerning arable land on bare land, marsh and forest
vegetasjonsdekke ArealressursVegetasjonsdekke vegetationCover information concerning the lushness of the vegetation cover on bare land
kartstandard ArealressursKartstandard mapStandard information concerning which classification system has been used
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ArealressursFlate avgrensning ArealressursGrense 1..*
arv subtype ArealressursFlate supertype Fellesegenskaper