KaiId

objekttype

Geovekst Utkast

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.

Vis KaiId i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Slipp supertype KaiId
arv subtype Lastbegrensningsområde supertype KaiId
arv subtype Kaiområde supertype KaiId
arv subtype KaiId supertype HavneanleggId
arv subtype ObjektId supertype KaiId