HavnegjerdeInngang

objekttype

Geovekst Gyldig

Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avsperringstype Kodeliste for å angi type avsperring for inngangen. Avsperringstype 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
periode Periode havnegjerdet og/eller havnegjerdeInngang er satt opp. Brukes i tilfeller der havnegjerde er kun satt opp i visse tidsrom eller deler av året. Attributt trengs ikke benyttes ved permanent gjerde. Periode 0..*
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
åpningstype Kodeliste for å spesifisere åpningsmekanisme av port, bom eller annet som avsperrer havnesikkerhetsområde. Åpningstype 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AVSPERRINGSTYPE Avsperringstype 20 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
designation Periode 25 0..*
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
ÅPNINGSTYPE Åpningstype 20 0..1
Name Type English Description
avsperringstype Avsperringstype typeOfBarrier Type of barrier used for the entrance.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
periode Periode period Specification for the period the port fence or port entrance has been set up, in cases where it's only set up for certain periods or part of the year. Not used for permanent fence.
senterlinje Kurve polyline line segment
status Status status Status of an object.
åpningstype Åpningstype typeOfOpening Type of opening mechanism of the port, gate or other barrier that blocks the enterance.

Vis HavnegjerdeInngang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Avsperringstype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Periode 0 ..*
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Åpningstype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HavnegjerdeInngang supertype HavneanleggId