Veglenke

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler, NVDB Transportlenker
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeVeg type veg (FormOfWay). TypeVeg (kodeliste) 1..1
detaljnivå Detaljnivå i vegnettet. Vegdetaljnivå (kodeliste) 0..1
konnekteringslenke angir at en lenke kun eksisterer for å knytte sammen andre lenker. Et kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien. Boolean 0..1
veglenkeadresse sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav Veglenkeadresse (datatype) 0..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: egenskapen er påkrevd for unik identifisering av veglenkeadresser, i og med at adressekoden kun er unik innen en kommune. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- adressekode nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Integer 1..1
- adressenavn navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). CharacterString 0..1
- sideveg angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenka den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"-alternativet, dvs "Ikke sideveg" Boolean 0..1
vegreferanse sammensatt identifikator for vegreferanse Vegreferanse (datatype) 0..1
- vegkategori angir hvilken type veg veglenk beskriver Vegkategori (kodeliste) 0..1
- vegstatus angir veglenka sin status Vegstatus (kodeliste) 0..1
- vegnummer angir nummeret til en vegrute Integer 0..1
- hovedparsell oppdeling av vegruter i kortere parseller med relativt enhetlig standard og funksjon Integer 0..1
- veglenkeMeterFra meterverdi ved start veglenke Integer 0..1
- veglenkeMeterTil meterverdi ved slutt veglenke Integer 0..1
- referanseretning retning for vegreferansen, med eller mot koordinatrekkefølgen. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting og lenkenes geometri. Retningskode (kodeliste) 0..1
- vegreferanseFraDato gyldighetsdato fra for vegreferanse (startdato) Date 0..1
- vegreferanseTilDato gyldighetsdato til for vegreferanse (avslutningsdato) Date 0..1
feltoversikt kjørefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning CharacterString 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Lenke
måltLengde Målt lengde for lenken, innenfor lenkens lineære referansesystem Merknad: Målt lengde overstyrer geometrilengde. ISO19148: LR_ILinearElement ::measure(measureAttribute : CharacterString = defaultLength) : Measure Real 0..1
startposisjon startposisjon for lenken i et lineært referansesystem ISO19148: LR_ILinearElement :: startValue(LRM : LinearReferencingMethod) : Measure Real 0..1
sluttposisjon sluttposisjon for lenken i et lineært referansesystem ISO19148: Finnes ikke Real 0..1
GeneralisertLenke
Navn Type Lengde Multiplisitet
LRMÅLTLENGDE Real 10 0..1
LRSTARTVERDI Real 10 0..1
LRSLUTTVERDI Real 10 0..1
TypeVeg 1..1
Vegdetaljnivå 0..1
KONNEKTERINGSLENKE Boolean 0..1
Veglenkeadresse 0..1
VREF Vegreferanse 0..1
VKJORFELT CharacterString 20 0..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
måltLengde Real STARTVERDI
startposisjon Real STARTVERDI
sluttposisjon Real STARTVERDI
typeVeg TypeVeg
detaljnivå Vegdetaljnivå
konnekteringslenke Boolean
veglenkeadresse Veglenkeadresse
vegreferanse Vegreferanse
feltoversikt CharacterString
senterlinje Kurve

Vis Veglenke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeVeg 1 ..1
Vegdetaljnivå 0 ..1
Boolean 0 ..1
Veglenkeadresse 0 ..1
Vegreferanse 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon veglenke Veglenke 0..* adresseveg Veg 0..1
arv subtype Veglenke supertype Lenke