GravfeltFastmerke GravfeltFastmerke

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

Et gravfelt skal ha som regel minst fire fastmerker. I tillegg kan det etableres et fritt antall fastmerker, enten for å synliggjøre gravfeltets form, eller for å synliggjøre radene og kolonnene det er bygget opp av.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 1..1
fastmerkeID unik identifikasjon bygget opp av gravfeltId supplert med et valgfritt antall karakterer. Merknad: Både bokstaver og tall er tillatt CharacterString 1..1
gravfeltFastmerkeType materialet på det aktuelle fastmerket GravfeltFastmerkeType (enumeration) 0..1
- stålmerke Normalt galvanisert rør med plate 1..1
- aluminiumsmerke kvalitetsmerke av aluminium med plate 1..1
- betongmerke betongsøyle med istøpt rør 1..1
- annetMerke merke som ikke tilfredsstiller kriteriene over 1..1
etableringsdato dato for når merket ble etablert Date 0..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Punkt Punkt 1..1
FASTMERKEID CharacterString 9 1..1
GRAVFELTFASTMERKETYPE GravfeltFastmerkeType 1 0..1
ETABLERINGSDATO Date 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
posisjon Punkt
fastmerkeID CharacterString
gravfeltFastmerkeType GravfeltFastmerkeType
etableringsdato Date

Vis GravfeltFastmerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
GravfeltFastmerkeType 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon fastmerke GravfeltFastmerke 4..* Gravfelt 1..4
arv subtype GravfeltFastmerke supertype GravplassSupertype