Gravfelt Gravfelt

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

areal innenfor en gravplass som normalt inneholder en samling enkeltgraver. Merknad: Gravfelt er normalt bygget opp av en matrise, hvor radene går på tvers av gravens lengderetning, mens kolonnene følger gravens lengderetning. Det kan finnes gravfelt for kistegraver og urnegraver.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravfeltsId unik identifikasjon av et gravfelt innenfor en gravplass bestående av inntil fire tegn; 3 tall med mulighet for en tilleggsbokstav. CharacterString 1..1
gravfelttype Beskrivelse hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver. Gravfelttype (kodeliste) 0..1
gravfeltDato dato for når graven ble tatt i bruk første gang Date 1..1
tilretelegging tilpassning til særskilt trosretning Tilrettelegging (datatype) 0..1
- tilrettelagt Tilrettelagt for særskilt trosretning Boolean 1..1
- merknad Merknad knytet til tilrettelegging for særskilt trosretning: Eksempel: Særlig gravretning CharacterString 0..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
GRAVFELTSID CharacterString 9 1..1
Gravfelttype 0..1
Date 1..1
Tilrettelegging 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
posisjon Punkt
område Flate
gravfeltsId CharacterString
gravfelttype Gravfelttype
gravfeltDato Date
tilretelegging Tilrettelegging

Vis Gravfelt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Gravfelttype 0 ..1
Date 1 ..1
Tilrettelegging 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon gravfelt Gravfelt 1..* gravplass Gravplass 1
assosiasjon grav Grav 1..* gravfelt Gravfelt 1
assosiasjon avgrensning Gravfeltskant 0..* Gravfelt 1..2
assosiasjon fastmerke GravfeltFastmerke 4..* Gravfelt 1..4
arv subtype Gravfelt supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) >= 1