ReindriftKonvensjonsområde ReindeerHusbandryConventionArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen
administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
reindriftKonvensjonsområdenavn identifisering av reindriftskonvensjonsområde CharacterString 1..1
reindriftsanleggstype Reindriftsanleggstype (kodeliste) 1..1
reindriftSesongområde ReindriftSesongområde (kodeliste) 1..1
siidaNavn Navn på den administrative enheten som går under navnet SIIDA. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
CharacterString 1..1
Reindriftsanleggstype 1..1
ReindriftSesongområde 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
reindriftKonvensjonsområdenavn CharacterString reindeerConventionAreaName identification of reindeer convention area
reindriftsanleggstype Reindriftsanleggstype
reindriftSesongområde ReindriftSesongområde
siidaNavn CharacterString

Vis ReindriftKonvensjonsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Reindriftsanleggstype 1 ..1
ReindriftSesongområde 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Reinbeiteområde 1..* konvensjonsområder ReindriftKonvensjonsområde 0..*
assosiasjon ReindriftKonvensjonsområde 1..2 avgrensning ReindriftKonvensjonsområdeGrense 0..*