Reindriftsanleggstype TypeOfReindeerHusbandryFacility REINDRIFTANLTYP

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite
specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sperregjerde, permanent Permanent gjerde som sperrer for rein, f.eks. mellom 2 reinbeitedistrikter, for å hindre sammenblanding. 1
Sperregjerde, midlertidig Mobilt sperregjerde som settes opp ved behov. 2
Beitehagegjerde Gjerde rundt et område der reinen samles/oppbevares for fo'ring eller i påvente av å bli drevet inn i et arbeidsgjerde 3
Fangearm Ledegjerde ved inndriving av rein. 4
Bro Bro som er bygd for å kunne kjøre over en elv, vanligvis med 4-hjuling, ved utøvelse av reindrift. 5
Reindriftsvei Veg som er bygd for bruk under reindrift, f.eks. til reindriftsanlegg. Trenger ikke så høy standard. Også kjørespor. 6
Båttransport for rein Seilingslinje ved pramming av rein. 7
Reindriftsanlegg generelt 8
Merkegjerde Gjerdeanlegg hvor det bare foretas merking av rein. 10
Skille/opplastingsgjerde rein Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein for transport til slakteri eller annet sted. Kan være i bruk flere ganger i året. 11
Kombinert gjerde (merk/slakt) Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og slakting av rein. 12
Feltslakteanlegg Gjerdeanlegg som brukes ved feltslakting av rein. 13
Mobilt arbeidsgjerde Mobilt arbeidsgjerde som settes opp når det er behov for det. Oppføring kan skje uten formell tillatelse og gjerdet skal fjernes etter bruk. 14
Bolig for reindriftsutøver Sesongbolig for reindriftsutøvere som benyttes deler av året 15
Gjeterbu / -hytte, varmestue Hytte som benyttes av de som passer reinflokken og som er oppført i områder hvor reinen befinner seg over lengre tidsperioder. 16
Mye brukt teltplass Et sted som man årlig kommer til og hvor man bor en viss tid i telt/lavvo. 17
Gamme Et hus med jordvegger. 18
Naust/lager Et bygg oppført i forbindelse med gjeterhytte/bolig for oppbevaring. 19
Verdi Navn Beskrivelse
1 Sperregjerde, permanent Permanent gjerde som sperrer for rein, f.eks. mellom 2 reinbeitedistrikter, for å hindre sammenblanding.
2 Sperregjerde, midlertidig Mobilt sperregjerde som settes opp ved behov.
3 Beitehagegjerde Gjerde rundt et område der reinen samles/oppbevares for fo'ring eller i påvente av å bli drevet inn i et arbeidsgjerde
4 Fangearm Ledegjerde ved inndriving av rein.
5 Bro Bro som er bygd for å kunne kjøre over en elv, vanligvis med 4-hjuling, ved utøvelse av reindrift.
6 Reindriftsvei Veg som er bygd for bruk under reindrift, f.eks. til reindriftsanlegg. Trenger ikke så høy standard. Også kjørespor.
7 Båttransport for rein Seilingslinje ved pramming av rein.
8 Reindriftsanlegg generelt
10 Merkegjerde Gjerdeanlegg hvor det bare foretas merking av rein.
11 Skille/opplastingsgjerde rein Gjerdeanlegg som brukes til skilling av rein og opplasting av rein for transport til slakteri eller annet sted. Kan være i bruk flere ganger i året.
12 Kombinert gjerde (merk/slakt) Gjerdeanlegg som brukes både ved merking og slakting av rein.
13 Feltslakteanlegg Gjerdeanlegg som brukes ved feltslakting av rein.
14 Mobilt arbeidsgjerde Mobilt arbeidsgjerde som settes opp når det er behov for det. Oppføring kan skje uten formell tillatelse og gjerdet skal fjernes etter bruk.
15 Bolig for reindriftsutøver Sesongbolig for reindriftsutøvere som benyttes deler av året
16 Gjeterbu / -hytte, varmestue Hytte som benyttes av de som passer reinflokken og som er oppført i områder hvor reinen befinner seg over lengre tidsperioder.
17 Mye brukt teltplass Et sted som man årlig kommer til og hvor man bor en viss tid i telt/lavvo.
18 Gamme Et hus med jordvegger.
19 Naust/lager Et bygg oppført i forbindelse med gjeterhytte/bolig for oppbevaring.
Name Type Description Code value
Cordoning fence, permanent <undefined> Permanent fence for keeping out reindeer, for example between two reindeer grazing areas, to prevent mixing of herds. Cordoning fence, permanent
Temporary cordoning fence <undefined> Mobile cordoning fence erected when required. Temporary cordoning fence
Grazing enclosure fence <undefined> Fencing surrounding an area where reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into the work enclosure Grazing enclosure fence
Capture arm?? <undefined> Guide fence for rounding up reindeer. Capture arm??
Bridge <undefined> Bridge constructed to cross a river by car, usually a four-wheel drive, in connection with reindeer husbandry. Bridge
Reindeer husbandry road <undefined> Road built for reindeer husbandry, e.g. to reindeer facility. Not necessarily of a high standard. Also drive tracks. Reindeer husbandry road
Boat transportation for reindeer <undefined> Sailing route for transportation of reindeer by barge. Boat transportation for reindeer
Reindeer facility in general <undefined> Reindeer facility in general
Branding/tagging fence <undefined> Fencing where branding/tagging of reindeer is carried out. Branding/tagging fence
Separation/loading fence, reindeer <undefined> Fencing used for separation of reindeer and loading of reindeer for transportation to the slaughterhouse or other location. May be in use several times a year. Separation/loading fence, reindeer
Combined fence (tagging/slaughtering) <undefined> Fencing used for both branding/tagging?? and slaughtering of reindeer. Combined fence (tagging/slaughtering)
Field slaughtering facility <undefined> Fencing used when slaughtering reindeer in the field. Field slaughtering facility
Mobile work fence <undefined> Mobile work fence erected when required. Erection may take place without official permission. The fence must be removed after use. Mobile work fence
House for reindeer herders <undefined> Seasonal residence for reindeer herders. House for reindeer herders
Herder's shed/cabin, warming hut <undefined> Cabin used by the people who tend the rendeer herd. Constructed in areas where the reindeer stay for a length of time. Herder's shed/cabin, warming hut
Much used tent site <undefined> Site used annually for temporary habitation in tents/lavvos(traditional Sami tents, resembling teepees). Much used tent site
Turf hut <undefined> House with earth walls. Turf hut
Boathouse/storeroom <undefined> Building constructed in connection with a herder's cabin/house for storage. Boathouse/storeroom

Vis Reindriftsanleggstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1